NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

SKAUT

Obraz 7721622 z Pixabay
Program jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. W roku 2019 program jest realizowany w formie pilotażu na terenie 4 województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego. W kolejnej edycji ma być realizowany na terenie całego kraju.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty posiadające osobowość prawną, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu ogólnopolskim.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 15.500.000 zł (2020).
Wysokość wsparcia: – maks. 99%,
– wynagrodzenie skautów: 300 – 800 zł miesięcznie.
Wkład własny: min. 1% (możliwy wkład niefinansowy – np. w formie udostępnionej infrastruktury).
Czas trwania projektu: 1.08 – 31.12.2020,
do 30.11.2020 (realizacja zadań przez skautów).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty posiadające osobowość prawną, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu ogólnopolskim.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
W ramach naboru organizatorzy wyłonią podmiot realizujący zadanie. W zależności od przedstawionej przez podmiot koncepcji programu, możliwe jest przeniesienie zadań na osoby trzecie realizujące zadania na poziomie wojewódzkim/regionalnym.
Zadania podmiotu realizującego projekt:
1) opracowanie koncepcji programu w wymiarze ogólnopolskim;
2) utworzenie sieci skautów w oparciu o sieć wszystkich szkół podstawowych poszczególnych województw;
3) opracowanie systemu (algorytmu) wynagradzania skautów  – cztery stawki finansowania proporcjonalnie do liczby szkół i uczniów;
4) przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu (przy współpracy z organami prowadzącymi szkoły);
5) zatrudnienie skautów (zawarcie stosownych umów);
6) bieżąca współpraca, koordynacja, nadzór i kontrola pracy skautów;
7) zapewnienie skautom dostępu do obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego (przy współpracy z organem prowadzącym szkoły);
8) prowadzenie bieżącego monitoringu (w tym wizytowanie działań realizowanych przez skautów);
9) nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania zgodnie z warunkami określonymi w programie;
10) nadzór nad organizacją oraz transferem wyników testów sprawnościowych, przeprowadzonych przez skautów do elektronicznej bazy danych Narodowej Bazy Talentów wskazanej w umowie dotacyjnej;
11) prowadzenie sprawozdawczości realizacji zadania z możliwością prezentacji wszystkich danych w przekrojach terytorialnych (województwo, powiat, gmina), obejmującej w szczególności następujące informacje:
a. liczba uczniów objętych programem;
b. liczba skautów (baza imienna zawierająca informacje o posiadanych kwalifikacjach szkoleniowych z podziałem na szkoły i stawkę wynagrodzenia);
c. liczba szkół;
d. liczba przeprowadzonych testów (w podziale na kategorie);
e. liczba dzieci rekomendowanych przez skauta do klubów sportowych (lista wraz  z wykazem klubów);
f. stan bieżących i zaległych zobowiązań finansowych dotyczących wypłat wynagrodzeń dla skautów.
12) przygotowanie raportu sprawozdawczo-ewaluacyjnego podsumowującego realizację zadania, prezentującego analizę danych (w tym graficzną – wykresy oraz mapy) wymienionych w ust. 11;
13) przygotowywanie comiesięcznych raportów sprawozdawczo-ewaluacyjnych  z realizacji zadania (w tym graficznych – w oparciu o dane wymienione w ust. 11);
14) opracowanie i wdrożenie elektronicznego dziennika skauta;
15) stworzenie i prowadzenie strony internetowej zadania oraz profilu zadania    na serwisach społecznościowych Facebook, itp.
16) opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby programu;
17) prowadzenie działań promujących program.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Program jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.
W roku 2019 program jest realizowany w formie pilotażu na terenie 4 województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego.
Cele:
– wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie,
– stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi,
– wsparcie klubów sportowych w pozyskiwaniu dzieci i młodzieży do sportu niezależnie od statusu materialnego rodziców/opiekunów prawnych,
– uzyskanie informacji o statusie sprawności fizycznej uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,
– przeprowadzenie testów prób sprawności fizycznej,
– aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego w zakresie działań aktywizujących w obszarze sportu dzieci i młodzieży,
– identyfikacja jednostek uzdolnionych ruchowo poprzez stosowanie narządzi badawczych oraz obserwacji lekcji wychowania fizycznego i zawodów sportowych dzieci i młodzieży,
– promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Podstawowe zadania skauta:
1) Przeprowadzanie prób sprawnościowych i wprowadzanie wyników do centralnej bazy danych (w określonej liczbie).
2) Przeprowadzanie wizytacji zajęć wychowania fizycznego w przydzielonych szkołach  w zakresie monitorowania populacji uczniów w kontekście ich poziomu sprawności (zadanie ciągłe).
3) Przeprowadzanie wizytacji szkolnych/międzyszkolnych oraz lokalnych zawodów sportowych i tworzenie raportów wizytacyjnych (1 / miesiąc).
4) Rekomendacja uczniów do uczestnictwa w zajęciach w klubach sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży z gminy będącej terenem działalności skauta.
Koszty pośrednie wynoszą do 10% sumy kosztów bezpośrednich.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
14 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2627,Program-quotSKAUTquot.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
ds@msit.gov.pl
T: (22) 2443 103

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}