ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Mój Prąd

Obraz Hans Braxmeier z Pixabay
1.000.000.000 zł.
FOTOWOLTAIKA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program jest skierowany do gospodarstw domowych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 1.000.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 5.000 zł, do 50% (dotacja dla jednej instalacji).
Wkład własny: min. 50%.
Czas trwania projektu: Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019.
Okres kwalifikowalności kosztów: 23.07.2019 – 31.12.2025, przy czym:
a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci;
c) koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
Projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie podlegają dofinansowaniu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inwestycje w domowe instalacje fotowoltaiczne (od 2 do 10 kWp) w gospodarstwach domowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program jest skierowany do gospodarstw domowych, w szczególności tych najsłabiej zurbanizowanych.
Cel: powstanie 200.000 instalacji fotowoltaicznych.
Proces przyznawania dofinansowania będzie prowadzony w ramach „szybkiej ścieżki” obejmującej:
– złożenie wniosku,
– podpisanie umowy,
– wniosek o płatność.
Dofinansowania udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku  o dofinansowanie.
Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.
Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.
Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.
Dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, ale koszty przedstawione do rozliczenia muszą być pomniejszone o otrzymaną dotację.
Termin składania wniosków:
13 stycznia – 18 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/
Kontakt:  
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt
mojprad@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 95 990 (pn. – pt. w godz. 8:00 – 15:00).

Ważne FOTOWOLTAIKA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Wysokość wsparcia maks. 5.000 zł, do 50% (dotacja dla jednej instalacji).
Budżet programu 1.000.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}