DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW – Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

33.004.179 euro.
DOFINANSOWANIE UDZIAŁU W SYSTEMACH JAKOŚCI
Celem programu jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Ponadto program promuje poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: maks. 10.000 euro.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Rolnik aktywny zawodowo w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach wybranych unijnych lub krajowych systemów jakości.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Uczestnictwo rolników w krajowych lub unijnych systemach jakości, w wysokości – do 2 tys. euro na gospodarstwo rocznie, przez okres 5 lat od przystąpienia do wybranego systemu jakości.
Aktualny nabór dotyczy unijnych systemów jakości, tj.:
– gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
– chronionych nazw pochodzenia;
– chronionych oznaczeń geograficznych;
– rolnictwa ekologicznego;
– ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;
oraz krajowych systemów jakości, tj.:
– Jakość Tradycja;
– Quality Meat Program;
– „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
– „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
– „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.
Opis:  
Organizatorem programu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Do kosztów faktycznie poniesionych, zalicza się wydatki związane m.in. z:
1) kontrolą i certyfikacją w gospodarstwie,
2) składkami na rzecz grupy producentów, jeżeli rolnik jest członkiem takiej grupy,
3) zakupem specjalistycznych publikacji związanych z produkcją prowadzoną w ramach systemu jakości,
4) zakupem specjalistycznych pułapek związanych z prowadzeniem produkcji w ramach integrowanej produkcji roślin.
Wsparcie związane jest z wytwarzaniem następujących produktów:
a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia – maksymalnie 3 200 zł/rok;
b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 – maksymalnie 3 000 zł/rok;
c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 – maksymalnie 3 200 zł/rok;
d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin – 2 750 zł/rok;
e) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja” – 1 470 zł/rok;
f) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program” – 2 386 zł/rok;
g) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System” – 1 700 zł/rok;
h) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej” – 2 000 zł/rok;
i) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe” – 2 000 zł/rok;
j) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny” – 2 000 zł/rok.
Wnioski należy składać do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Termin składania wniosków:
22 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci
Kontakt:  
http://www.kowr.gov.pl/kontakt

 


Ważne DOFINANSOWANIE UDZIAŁU W SYSTEMACH JAKOŚCI
Wysokość wsparcia maks. 10.000 euro.
Budżet programu 33.004.179 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}