KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Wspólnie dla dziedzictwa

1.000.000 zł.
dotacje na społeczną opiekę nad zabytkami
Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach jednego naboru.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 10.000 – 80.000 zł, maks. 85%.
Wkład własny: min. 15%.
Czas trwania projektu: od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 października 2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji zabytków i w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczania, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.
2. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
3. Działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości.
4. Działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
W ramach programu mogą być realizowane tylko i wyłącznie projekty o charakterze niekomercyjnym.
Projekty muszą spełniać następujące warunki organizacyjne:
1. W ich realizacji wymagany jest udział co najmniej 5 wolontariuszy.
2. Niedopuszczalne jest, aby na podstawie uczestnictwa w projekcie zaliczać w jakimkolwiek zakresie praktyki studenckie,
3. Wolontariuszy nie wolno obciążać żadnymi kosztami realizacji projektu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Cel: tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
Cele strategiczne:
a) wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
b) wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach jednego naboru.
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4015
Kontakt:  
Katarzyna Asińska-Paluch
T: (22) 826 02 39 wew. 112
kasinska@nid.pl

Ważne dotacje na społeczną opiekę nad zabytkami
Wysokość wsparcia 10.000 – 80.000 zł, maks. 85%.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja