OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Edukacja ekologiczna – przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska

Obraz Free-Photos z Pixabay
17.530.000 zł.
MEDIA O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ
W ramach programu można uzyskać dotacje lub pożyczki przeznaczone na kształtowanie pro-środowiskowych postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i Internetu (z wyłączeniem wydawnictw prasowych w całości poświęconych ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi). Wsparcie można uzyskać również na projekty dotyczące aktywizacji społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju a także na kształcenie i wymianę najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (z wyłączeniem konferencji oraz studiów podyplomowych jako samodzielnych działań).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 17.530.000 zł, w tym:
– dotacje: 16.700.000 zł,
– pożyczki: 830.000 zł.
Wysokość wsparcia: Dotacja:
– do 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych,
– do 95% dla podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla Ministra Środowiska,
– do 90% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż pjb i parki narodowe.
Pożyczka: uzupełnienie wkładu własnego z zastrzeżeniem, że kwota pożyczki nie może stanowić więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o wnioskowaną kwotę dotacji.
Wkład własny: Dotacja:
– od 0% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych,
– od 5% dla podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla Ministra Środowiska,
– od 10% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż pjb i parki narodowe.
Pożyczka: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i Internetu (z wyłączeniem wydawnictw prasowych w całości poświęconych ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi).
2. Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju.
3. Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (z wyłączeniem konferencji oraz studiów podyplomowych jako samodzielnych działań).
Tematyka projektów:
1. Ochrona atmosfery i klimatu.
2. Bezpieczeństwo ekologiczne.
3. Ochrona przed hałasem.
4. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym.
5. Gospodarka odpadami.
6. Różnorodność biologiczna lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych.
7. Ochrona krajobrazu.
8. Racjonalne gospodarowanie zasobami.
9. Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych.
10. Ochrona wód i gospodarka wodna.
11. Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.
Projekt musi mieć zasięg ogólnopolski lub ponadregionalny.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe:
a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony  środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Termin składania wniosków:
5 sierpnia – 13 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2019/
Kontakt:  
Koordynator programu: Anna Majewska
T: 22 45 90 354
Zastępca koordynatora programu: Małgorzata Sikora
T: 22 45 90 152

Ważne MEDIA O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ
Wysokość wsparcia Dotacja: - do 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych, - do 95% dla podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla Ministra Środowiska, - do 90% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż pjb i parki narodowe. Pożyczka: uzupełnienie wkładu własnego z zastrzeżeniem, że kwota pożyczki nie może stanowić więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o wnioskowaną kwotę dotacji.
Budżet programu 17.530.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • pożyczka
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}