WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Dyplomacja publiczna

5.000.000 zł.
dotacje na promocję Polski za granicą
Program przewiduje współfinansowanie projektów mających na celu wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kościelne, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne oraz związki i stowarzyszenia JST.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – min. 30.000 zł (komponent III) – 50.000 zł (komponenty I oraz II).;
– maks. 150.000 zł (komponent I).
Do 90%.
Wkład własny: 10%.
Czas trwania projektu: – komponenty I oraz II: 1.04-31.11.2019,
– komponent III: 1.04-31.12.2019.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Szkoły wyższe.
3. Jednostki samorządu terytorialnego.
4. Instytucje kościelne.
5. Kluby sportowe.
6. Spółdzielnie socjalne.
7. Związki i stowarzyszenia JST.
Publiczne szkoły wyższe mogą ubiegać się o dotacje tylko w ramach komponentu II i III.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
I. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Projekty mające na celu budowanie silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej poprzez:
a) inicjowanie i pielęgnowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwem Polski i społecznością międzynarodową w zakresie priorytetów głównych dyplomacji publicznej na rok 2019;
b) wzmacnianie zainteresowania Polską w różnych obszarach dyplomacji publicznej, m.in. kultury, historii, nauki, innowacyjności, nauczania języka polskiego jako obcego;
c) upowszechnianie wiedzy nt. zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej.
II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019.
Projekty, których celem jest:
– analiza i przeciwdziałanie negatywnej i fałszywej narracji w obszarze wzajemnych relacji utrudniających budowanie trwałych więzi między instytucjami i społeczeństwem polskim oraz społeczeństwami Białorusi, Rosji i Ukrainy (BRU),
– upowszechnianie, szczególnie w aspekcie regionalnym, doświadczeń polskich przeobrażeń infrastruktury społeczno-gospodarczej,
– wspieranie szerokiego dialogu pomiędzy społeczeństwami polskim i rosyjskim, polskim i białoruskim, polskim i ukraińskim, z uwzględnieniem 10. rocznicy Partnerstwa Wschodniego i roli Polski w powstaniu i przebiegu projektu,
– promocja skutecznych mechanizmów polskich przemian społeczno-ekonomicznych (m.in. w obszarze walki z korupcją, osiągnięć w rewitalizacji przestrzeni miejskiej, rozwoju polskiego sektora start-upów, pozytywnego wpływu kontaktów zagranicznych na rozwój jednostek samorządowych);
– upowszechnianie polskiego modelu współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, w tym: współpracy środowisk i grup wpływających na rozwój społeczeństwa obywatelskiego; idei wolontariatu; ochrony praw człowieka (w partnerstwie z lokalnymi NGO);
– uwypuklanie znaczenia współpracy naukowej z Polską, zarówno w aspekcie budowania synergii badań naukowych i kontaktów bezpośrednich, jak i prezentowania modelu działalności społeczności akademickich (Konstytucja dla Nauki, samorząd studencki, organizacje studenckie, koła naukowe).
III. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość.
Projekty mające na celu:
– przypominanie, że Polska i Polacy są krajem i społeczeństwem znającym i szanującym wkład Żydów w polską kulturę, historię, gospodarkę, naukę i życie społeczne – podkreślanie nierozerwalnego związku tożsamości kulturowej Polaków i Żydów, opartego na wspólnym fundamencie cywilizacji judeo-chrześcijańskiej oraz na wspólnej wielowiekowej historii;
– prezentowanie odnowy i rozkwitu życia żydowskiego w Polsce po 1989 r.;
– wspieranie współpracy, wzajemnego zainteresowania i dialogu między Polakami i Żydami;
– przypominanie, że Polska, jako strażnik pamięci milionów polskich Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej, pielęgnuje pamięć o ofiarach Holokaustu dłużej niż jakiekolwiek inne państwo – prezentowanie polskiego dorobku naukowego i muzealniczego w sferze zachowania miejsc pamięci związanych z Zagładą.
W ramach konkursu nie można finansować projektów ograniczonych do:
– wyjazdów wakacyjnych i turystycznych,
– refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników,
– wypłaty stypendiów.
Projekty muszą uwzględniać następujące priorytety w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej:
– Polska zaangażowana,
– Polska obywatelska i solidarna,
– Polska inspirująca,
– Polska kreatywna i innowacyjna,
– Dziedzictwo buduje przyszłość.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
W roku 2019 w ramach programu przewidziano 3 komponenty:
– Komponent I: „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”,
– Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019”,
– Komponent III: „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość”.
Każdy oferent może złożyć maks. 1 ofertę w każdym z komponentów.
Wkład własny mogą stanowić:
– środki finansowe własne;
– środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego;
– środki finansowe z innych niż MSZ źródeł publicznych;
– środki finansowe ze źródeł niepublicznych;
– wkład osobowy oraz rzeczowy.
Wynagrodzenie koordynatora nie może przekroczyć 15.000 zł ze środków dotacji.
Termin składania wniosków:
24 stycznia 2019
Przewidywany termin składania wniosków:

24 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo
dotacjengo@msz.gov.pl

 


Ważne dotacje na promocję Polski za granicą
Wysokość wsparcia - min. 30.000 zł (komponent III) - 50.000 zł (komponenty I oraz II).; - maks. 150.000 zł (komponent I). Do 90%.
Budżet programu 5.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
 • dotacja