INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, TRANSPORT

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły

Obraz Michele Caballero Siamitras Kassube z Pixabay
60.000.000 zł.
ELEKTRYCZNE AUTOBUSY SZKOLNE
Program przewiduje dotacje oraz pożyczki przeznaczone na zakup nowych, elektrycznych autobusów szkolnych oraz przeszkolenie kierowców z ich obsługi. W ramach naboru można również uzyskać wsparcie w postaci pożyczki na modernizację lub budowę stacji ładowania umożliwiających ładowanie elektrycznych autobusów szkolnych u beneficjentów programu. Wnioski mogą składać gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 60.000.000 zł, w tym:
– 20.000.000 dotacje,
– 40.000.000 pożyczki.
Wysokość wsparcia: Dotacje:
– do 60% gdy liczba mieszkańców beneficjenta: ≤ 5.000,
– do 50% gdy liczba mieszkańców beneficjenta 5.001-10.000,
– do 40% gdy liczba mieszkańców beneficjenta 10.001-20.000 mieszkańców,
– do 30% gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 20.000 mieszkańców.
W przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest:
– mniejszy lub równy 620 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 35 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
– większy niż 620 zł i mniejszy bądź równy 910 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 30 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
– większy niż 910 zł i mniejszy bądź równy 1.000 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 20 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
– większy niż 1.000 zł i mniejszy bądź równy 1.200 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 10 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia.
W przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest powyżej 1200 zł intensywność dofinansowania nie jest podwyższane.
Pożyczki:
– do 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.
Wkład własny: – dotacje: 40-70%.
– pożyczki: 0 %.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie.
* w rozumieniu § 2 pkt 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Zakup nowych, elektrycznych autobusów szkolnych (w rozumieniu art. 2 pkt. 41a ustawy – prawo o ruchu drogowym).
2. Przeszkolenie kierowców z obsługi nowych elektrycznych autobusów szkolnych.
3. Wsparcir modernizacji lub budowy stacji ładowania umożliwiających ładowanie elektrycznych autobusów szkolnych u beneficjentów programu (możliwe tylko w formie pożyczki).
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie.
Termin składania wniosków:
20 sierpnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji—gis/konkursy/kangur–bezpieczna-i-ekologiczna-droga-do-szkoly/
Kontakt:  
Aleksandra Kopcińska
T: 22 45 95 913

Ważne ELEKTRYCZNE AUTOBUSY SZKOLNE
Wysokość wsparcia Dotacje: - do 60% gdy liczba mieszkańców beneficjenta: ≤ 5.000, - do 50% gdy liczba mieszkańców beneficjenta 5.001-10.000, - do 40% gdy liczba mieszkańców beneficjenta 10.001-20.000 mieszkańców, - do 30% gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 20.000 mieszkańców. W przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest: - mniejszy lub równy 620 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 35 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia, - większy niż 620 zł i mniejszy bądź równy 910 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 30 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia, - większy niż 910 zł i mniejszy bądź równy 1.000 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 20 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia, - większy niż 1.000 zł i mniejszy bądź równy 1.200 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 10 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. W przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest powyżej 1200 zł intensywność dofinansowania nie jest podwyższane. Pożyczki: - do 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.
Budżet programu 60.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}