FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

Przemysł 4.0 – Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

Fot. gov.pl
30.000.000 zł.
CYFROWA TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTW
Celem konkursu jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają kompetencje do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowej (Digital innovation Hubs), rozumianych jako ośrodki świadczące wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej. Wnioski mogą składać konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz podmioty non-profit statutowo działające na rzecz innowacyjności.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 30.000.000 zł, w tym:
– 15.000.000 zł w 2019 r.,
– 10.000.000 zł w 2020 r.,
– 5.000.000 zł w 2021 r.
Czas trwania projektu: do 15.11.2021 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz podmioty non-profit statutowo działające na rzecz innowacyjności.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Usługi transformacji cyfrowej świadczone przedsiębiorcom oraz rozbudowa i uzupełnienie potencjału Hubów Innowacji Cyfrowej (Digital innovation Hubs).
Uczestnicy Programu będą zobowiązani do realizacji co najmniej trzech spośród następujących działań:
1. Informacyjno-promocyjnych, których celem jest skuteczne dotarcie do jak najszerszej grupy przedsiębiorców z informacjami o:
– potencjale transformacji cyfrowej i jej skutkach dla modeli biznesowych,
– stanie aktualnie zachodzących zmian technologicznych w ramach wytwarzania produktów i świadczenia usług,
– potencjale najnowocześniejszych technologii cyfrowych, roli jaką odgrywają i korzyści z ich zastosowania,
– możliwości skorzystania z innych działań realizowanych przez dany Hub.
2. Demonstracyjnych, których celem jest umożliwienie praktycznego zapoznania się przedsiębiorców z procesami opartymi na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych oraz możliwością ich wykorzystania w wytwarzaniu własnych produktów lub świadczeniu własnych usług, włącznie z możliwością symulacji wybranych procesów danego przedsiębiorcy, w tym także wykonania prototypów.
3. Edukacyjno-szkoleniowych, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technologii cyfrowych i umiejętności stosowania ich do unowocześnienia sposobu wytwarzania produktów lub świadczenia usług, ewentualnie do wytwarzania przez danego przedsiębiorcę nowych produktów lub świadczenia nowych usług.
4. Doradczych, których celem jest wskazanie przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w istniejącym sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług, ewentualnie wytwarzania przez danego przedsiębiorcę nowych produktów lub świadczenia nowych usług opartych na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych. Działania doradcze mogą być zakończone przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy dokumentu dotyczącego planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa.
5. Implementacyjnych tj.:
– wdrożeniowych, których celem jest wsparcie zastosowania w działalności przedsiębiorcy rozwiązań opartych na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania,
– integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).
Konkurs jest częścią Programu MPiT na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”.
Cel: wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają kompetencje do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowej (Digital innovation Hubs), rozumianych jako ośrodki świadczące wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej. Dzięki realizacji konkursu wypracowane zostaną dobre praktyki oraz standardy świadczonych przez DIH-y usług niefinansowego wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, realizowanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.
Adresaci programu: przedsiębiorcy, którzy mają potrzebę implementacji rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.
Huby Innowacji Cyfrowej będą świadczyły usługi na rzecz przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji publicznych w zakresie modernizacji sposobu wytwarzania już istniejących produktów lub świadczenia już istniejących usług, jak również przygotowania wytwarzania nowych produktów lub świadczenia nowych usług, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych takich jak:
1) łączność w technologii 5G,
2) algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
3) Internet Rzeczy (IoT),
4) BIM (Building Information Modelling),
5) chmura obliczeniowa,
6) technologie kwantowe (Quantum Computing),
7) rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
8) automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
9) cyberbezpieczeństwo,
10) technologie przyrostowe (druku 3D),
11) mikroelektronika.
Termin składania wniosków:
13 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0
Kontakt:  
konkursDIH@mpit.gov.pl

Ważne CYFROWA TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTW
Budżet programu 30.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}