FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

POWER 4.3 Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework

20.000.000 zł.
współpraca w zakresie bezpieczeństwa informatycznego
Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. instytucje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 20.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 97%, minimalna wartość projektu wynosi 500.000 zł.
Wkład własny: min. 3%.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne.
2. Administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne.
3. Jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty.
4. Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast.
5. Instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy.
6. Instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej.
7. Szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego.
8. Uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe.
9. Przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa.
10. Organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia.
11. Podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne.
12. Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców.
13. Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych.
16. Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
Wnioski mogą być składane w ramach następującego tematu:
Dostosowanie kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce poprzez zastosowanie modelu tzw. reskillingu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Projektów Europejskich (CPE).
Cel: wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.
Nowe rozwiązanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.
Konkurs ma być rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.
Źródło / Termin składania wniosków:
28 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/888,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-002-19
Kontakt:  
power@cpe.gov.pl
T: (22) 378 31 68, w godz. 09:00 – 11:00.

Ważne współpraca w zakresie bezpieczeństwa informatycznego
Wysokość wsparcia maks. 97%, minimalna wartość projektu wynosi 500.000 zł.
Budżet programu 20.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
 • dotacja