FIRMY, SENIORZY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU, ZASOBY LUDZKIE

POWER 4.3 Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework

20.000.000 zł.
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
W ramach niniejszego naboru wniosków dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioski muszą dotyczyć wypracowania i wdrożenia rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Partnerem ponadnarodowym mogą być tylko podmioty pochodzące z grupy państw członkowskich UE realizujących Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego, tzn.: Niemiec, Szwecji, Danii, Finlandii, Łotwy, Litwy i Estonii.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 20.000.000 zł, w tym:
alokacja przeznaczona na wsparcie dużych przedsiębiorstw = maks. 5.000.000 PLN.
Wysokość wsparcia: maks. 97%.
Wkład własny: min. 3%.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne.
2. Administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne.
3. Jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty.
4. Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast.
5. Instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy.
6. Instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej.
7. Szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego.
8. Uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe.
9. Przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa.
10. Organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia.
11. Podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne.
12. Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców.
13. Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych.
14. Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
Wnioski muszą być składane w ramach tematu:
„Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym”.
Nowe rozwiązanie = produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Centrum Projektów Europejskich.
Nabór jest realizowany w ramach Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Cel: wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach tematu „Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.” Partnerem ponadnarodowym mogą być tylko podmioty pochodzące z grupy państw członkowskich UE realizujących Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego, tzn.: Niemiec, Szwecji, Danii, Finlandii, Łotwy, Litwy i Estonii.
Minimalna wartość projektu = 500.000 zł.
Termin składania wniosków:
18 czerwca 2020 
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o naborze wniosków
Informacja o przedłużeniu naboru wniosków
Kontakt:  
power@cpe.gov.pl
T: (22) 378 31 68, w godz. 10.00-12.00

Ważne WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
Wysokość wsparcia maks. 97%, minimalna wartość projektu wynosi 500.000 zł.
Budżet programu 20.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}