POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE

POWER 4.1 Innowacje społeczne – Społeczne Agencje Najmu

15.000.000 zł.
dotacje na innowacje w zakresie dostępu do tańszych mieszkań na wynajem
Program przeznaczony dla gmin, powiatów oraz związków międzygminnych, w których jest co najmniej 30.000 mieszkań. W przypadku związków międzygminnych i partnerstw gmin dodatkowo wymagane jest, aby gminy uczestniczące w projekcie sąsiadowały ze sobą.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 15.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maksymalny czas trwania I i II etapu wynosi 5 miesięcy, minimalny czas trwania etapu III to 36 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego – gmina lub powiat lub związek międzygminny.
Wnioskodawcami mogą być wyłącznie te gminy, powiaty, związki międzygminne, partnerstwa gmin, na terenie których, zgodnie z danymi zawartymi w Bazie Danych Lokalnych GUS, zlokalizowanych było na dzień 31 grudnia 2015 r. co najmniej 30.000 mieszkań, a w przypadku związków międzygminnych i partnerstw gmin dodatkowo wymagane jest, aby gminy uczestniczące w projekcie sąsiadowały ze sobą.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Skalowanie innowacji społecznej – modelu Społecznych Agencji Najmu (SAN), tj. oprzyrządowanie modelowych rozwiązań w zakresie wyznaczenia programu działania i organizacji SAN, a następnie ich wdrożenie w praktyce.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju.
Cel: skalowanie innowacji społecznej – modelu Społecznych Agencji Najmu (SAN), tj. oprzyrządowanie modelowych rozwiązań w zakresie wyznaczenia programu działania i organizacji SAN, a następnie ich wdrożenie w praktyce.
W sytuacji, gdy alokacja przewidziana na konkurs nie pozwoli objąć dofinansowaniem wszystkich kwalifikujących się projektów o wyborze projektu do dofinansowania będzie decydowała kolejność złożonych wniosków.
Projekt musi być realizowany w podziale na IV etapy, z zastrzeżeniem, że etap III i IV są obowiązkowe:
Etap I: Opracowanie programu działania SAN,
Etap II: Utworzenie SAN,
Etap III: Wdrożenie działalności SAN,
Etap IV: Opracowanie rekomendacji dotyczących docelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania SAN w Polsce.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania we wniosku o dofinansowanie, że na jego terenie funkcjonuje co najmniej jedna jednostka organizacyjna gminy (jednostka prawnie wyodrębniona lub jednostka niewyodrębniona prawnie), która w okresie ostatnich 3 lat realizowała zadania z zakresu mieszkalnictwa wykraczające poza zadania podstawowe określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W przypadku związków międzygminnych i projektów partnerskich gmin warunek wynikający z kryterium musi spełniać co najmniej 1 gmina.
Minimalny czas trwania działalności SAN po zakończeniu projektu – na zasadach wypracowanych w ramach konkursu – nie może być krótszy niż 60 miesięcy od czasu zakończenia finansowania projektu w ramach konkursu
Termin składania wniosków:
14 grudnia 2018
Więcej informacji:  
https://www.power.gov.pl/nabory/1-100/
Kontakt:  
T: 22 273 86 45
konkurs.makro2@mr.gov.pl

Ważne dotacje na innowacje w zakresie dostępu do tańszych mieszkań na wynajem
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 15.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}