POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Rozmowa mimo różnic

Obraz Gerd Altmann z Pixabay
200.000 zł.
KOMUNIKACJA PONAD PODZIAŁAMI
Konkurs umożliwia pozyskanie dofinansowania dla inicjatyw, które dążą do budowania w Polsce kultury dialogu. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne i wyznaniowe a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Jedna organizacja może zgłosić jeden wniosek w ramach naboru. Nabór wniosków jest dwuetapowy.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 200.000 zł.
Wysokość wsparcia: Ścieżka 1: maks. 30.000 zł,
Ścieżka 2: maks. 60.000 zł.
do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Czas trwania projektu: co do zasady maks. 6 miesięcy, od 1.01 do 30.11.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje społeczne (pozarządowe).
2. Organizacje kościelne i wyznaniowe.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – Jedność w różnorodności z września 2017 r.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy, które:
– dążą do budowania w Polsce kultury dialogu;
– tworzą bezpieczne warunki, okazje, sposoby do słuchania się (i słyszenia), do rozmowy, która daje szansę na zrozumienie (a czasem nawet porozumienie) pomiędzy grupami, które pozostają w separacji a czasem wręcz konflikcie;
– angażują ludzi o przeciwstawnych poglądach we wspólną rozmowę o ważnych sprawach publicznych;
– pomagają przekłuwać bańki informacyjne, zmuszają do wyjścia poza komfortowy obszar, w którym otaczają nas myślący tak samo jak my.
W ramach naboru przewidziano dwie ścieżki grantowe:
Ścieżka 1. Nowe metody i modele: w ramach tej ścieżki wspierane są nowatorskie w skali Polski inicjatywy, które:
– poszukują nowych form i miejsc spotkania i rozmowy osób o przeciwstawnych poglądach. Nie chodzi tu o jednorazowe wydarzenia, ale raczej tworzenie przestrzeni (niekoniecznie w sensie fizycznym) lub mechanizmów, dzięki którym rozmowa pomimo różnic, oparta na wzajemnym szacunku mogłaby stać się elementem budowania i działania wspólnoty;
– w przyszłości mogą stanowić rodzaj modelu, dającego szansę na osiągniecie większej skali/zasięgu (do wykorzystania w innych miejscach czy środowiskach), i będącego inspiracją dla innych;
– angażują w rozmowę środowiska, które w innym wypadku nie miałyby szansy lub chęci ze sobą porozmawiać.
Ścieżka 2. Rozwijamy to, co działa.
W ramach ścieżki drugiej wspierane są inicjatywy wnioskodawców, którzy w swojej pracy wykorzystują sprawdzone modele spotkania i rozmowy osób o różnych poglądach i przedstawią przekonujące dowody, że dana metoda działa i którzy chcą zwiększyć skalę swoich działań na rzecz rozmowy mimo różnic.
Wsparcie przeznaczyć można na:
– zwiększenie skali swoich działań poprzez dotarcie ze swoją metodą do nowych miejsc czy środowisk;
lub
– zwiększenie potencjału wnioskodawcy do działania na szerszą skalę (wsparcie instytucjonalne pozwalające na wypracowanie i wprowadzenie stabilnego mechanizmu, który pozwoli zwiększyć skalę oddziaływania).
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja dla Polski.
Nabór odbywa się w ramach Funduszu Obywatelskiego.
Organizatorzy naboru przewidują przyznanie ok. 4-5 dotacji.
W ramach naboru nie przewidziano listy kosztów kwalifikowanych.
Jedna organizacja może zgłosić jeden wniosek w ramach naboru.
Nabór wniosków jest dwuetapowy.
Termin składania wniosków:
26 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
Kontakt:  
Julia Brykczyńska
T: 503 905 605 (pn.-pt. 10:00-14:00)
julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl

Ważne KOMUNIKACJA PONAD PODZIAŁAMI
Wysokość wsparcia Ścieżka 1: maks. 30.000 zł, Ścieżka 2: maks. 60.000 zł. do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Budżet programu 200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}