AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona

1.000.000 zł
FINANSOWANIE PROJEKTÓW LOKALNYCH
Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Jej cele statutowe  obejmują między innymi wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół a także popularyzowania wiedzy bankowej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki, kluby sportowe oraz szkoły i przedszkola.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: ok. 1.000.000 zł / rok.
Wysokość wsparcia: nie określono (w praktyce od 500 do 9.000 zł).
Wkład własny: nie określono.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Biblioteki.
3. Kluby sportowe.
4. Szkoły i przedszkola.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Akcje pomocy dzieciom – wyjazdy kolonijne i wycieczki.
2. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin. Stypendia są nakierowane przede wszystkim na studia związane z ekonomią, prawem i administracją.
3. Zakup komputerów i pomocy dydaktycznych dla szkół wiejskich oraz szkół w małych miasteczkach.
4. Wsparcie finansowe bibliotek wiejskich oraz bibliotek w małych miasteczkach.
5 Działalność sportowa prowadzona przez małe kluby zlokalizowane najczęściej przy szkołach lub ośrodkach kultury.
6. Akcje dożywiania dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, parafiach oraz różnego rodzaju świetlicach socjoterapeutycznych.
7. Pomoc rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom bezradnym życiowo, a szczególnie młodzieży niepełnosprawnej.
8. Wsparcie państwowych i rodzinnych domów dziecka, organizacji i stowarzyszeń, szkół wiejskich i przedszkoli, parafii, domów samotnych matek oraz hospicjów.
9. W szczególnych przypadkach Fundacja wspiera szpitale, dofinansowując nie tylko zakupy drogiego sprzętu medycznego, ale również działania bezpośrednio służące ochronie zdrowia, ratowaniu życia czy szeroko rozumianej profilaktyce i rehabilitacji.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona.
Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:
– oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
– przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
– popularyzowania wiedzy bankowej,
– niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– ochrony środowiska,
– realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
– upowszechniania kultury.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/fundacja-banku.html
Kontakt:  
Zarząd Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
T: (22) 524 88 08
info@pekao.com.pl

 


Ważne FINANSOWANIE PROJEKTÓW LOKALNYCH
Wysokość wsparcia nie określono (w praktyce od 500 do 9.000 zł).
Budżet programu 1.000.000 zł
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • stypendium
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}