EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Lekcja:Enter

40.000.000 zł.
EDUKACJA CYFROWA W SZKOŁACH
Projekt zakłada przeszkolenie kadry wykwalifikowanych trenerów regionalnych i lokalnych, którzy będą odpowiedzialni za szkolenia nauczycieli w zakresie edukacji cyfrowej.  Oprócz wsparcia finansowego w postaci dotacji beneficjenci programu otrzymują wsparcie merytoryczne. Wnioski o dofinansowanie mogą składać Placówki Doskonalenia Nauczycieli samodzielnie lub w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 40.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 18 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Placówki doskonalenia nauczycieli samodzielnie lub we współpracy z takimi partnerami jak:
– organizacje pozarządowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli.
Wnioskodawcy i Partnerzy muszą mieć udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu budżetem – zrealizowanego i rozliczonego projektu lub budżetem działalności statutowej –  o wartości co najmniej 100.000 zł w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku.
Liczy się doświadczenie Wnioskodawcy lub Partnera.
Powyższa kwota ulega proporcjonalnemu zwiększeniu w sytuacji złożenia większej ilości wniosków.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Szkolenia z lepszego wykorzystywania nowych technologii i e-zasobów w edukacji dzieci i młodzieży skierowane do nauczycieli.
Lekcja:Enter to system szkoleń kaskadowych („train the trainer”) obejmujących 40 godzinny cykl szkoleniowy (32 godziny stacjonarnie + 8 godzin online).
Organizatorzy przewidzieli 9 następujących ścieżek edukacyjnych, dla wszystkich typów szkół:
– edukacja wczesnoszkolna,
– przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
– przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe;
– przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
– przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe;
– przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
– przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
– informatyka – szkoły podstawowe;
– informatyka – szkoły ponadpodstawowe.
Dyrektorzy szkół zostaną zobowiązani do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w szkołach.
Grantobiorca musi:
– zapewnić trenerów do wszystkich grup przedmiotowych;
– dołożyć wszelkich starań, aby zrekrutować nauczycieli do każdej z grup przedmiotowych.
Opis:  
Operatorem projektu jest Fundacja Orange.
Lekcja:Enter to największy projekt edukacji cyfrowej dla polskich szkół.
Cel: przeszkolenie kadry wykwalifikowanych trenerów regionalnych i lokalnych, którzy będą odpowiedzialni za szkolenia nauczycieli.
Projekt zapewni wsparcie dla ok. 100 placówek edukacyjnych organizujących szkolenia dla 75.000 nauczycieli.
Oprócz wsparcia finansowego w postaci dotacji grantobiorcy otrzymują wsparcie merytoryczne.
Kompetencje cyfrowe są rozumiane w ramach konkursu jako zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych.
W ramach jednego naboru można złożyć maks. 5 wniosków w roli wnioskodawcy lub partnera.
Pierwsze szkolenia muszą zostać zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.
Termin składania wniosków:
23 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.lekcjaenter.pl
Kontakt:  
kontakt@lekcjaenter.pl

Ważne EDUKACJA CYFROWA W SZKOŁACH
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 40.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}