EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Lekcja:Enter

Źródło: Fundacja Orange, fundacja.orange.pl, lekcjaenter.pl.
18.300.000 zł.
GRANTY NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
W ramach projektu można uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Wspomniane szkolenia dotyczą włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji (według gotowych scenariuszy zajęć). Wnioski o dofinansowanie mogą składać Placówki Doskonalenia Nauczycieli samodzielnie lub w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 18.300.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 150.000 – 450.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 6-18 miesięcy (z możliwością przedłużenia na etapie realizacji do końca realizacji projektu „Lekcja:Enter”), od 1.03.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Placówki doskonalenia nauczycieli samodzielnie lub we współpracy z takimi partnerami jak:
– organizacje pozarządowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli.
Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie 12 województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji, (według gotowych scenariuszy zajęć).
Opis:  
Operatorem projektu jest Fundacja Orange.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w ramach osi priorytetowej III – cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Lekcja:Enter to największy projekt edukacji cyfrowej dla polskich szkół.
Cel: podniesienie poziomu Kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) w całej Polsce.
Kompetencje cyfrowe są rozumiane jako zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych.
Jeden podmiot może być Wnioskodawcą/Partnerem w maksymalnie 7 Projektach grantowych.
Szkolenia dla pierwszych grup Uczestników projektu powinny rozpocząć się w II semestrze roku szkolnego
2020/2021.

Termin składania wniosków:
12 listopada 2020
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
kontakt@lekcjaenter.pl

Ważne GRANTY NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
Wysokość wsparcia 100%,150.000 - 450.000 zł. 
Budżet programu 18.300.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}