EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Fundacja Tauron

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA RZECZ DOBRA PUBLICZNEGO
Program oferuje dotacje na projekty realizowane na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki. Dodatkowo wspierane są projekty w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
STYPENDIUM
Finansowanie:
ZALICZKA
 
Wysokość wsparcia:
100%.
Wkład własny:
0%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoba fizyczna lub prawna.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty realizowane na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki.
Dodatkowo projekty w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Fundacja Tauron.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
3. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom,
4. Prowadzenie lub  wspieranie kampanii prospołecznych.
5. Prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
6. Organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych.
7. Organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.
8. Propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego.
9. Finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub prawne wspieranie wszelkich podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji.
Maksymalna wysokość Pomocy nie może przekroczyć 10% kwoty określonej w Preliminarzu na dany rok.
W przypadku udzielenia Wnioskodawcy Pomocy w wysokości powyżej 50.000 zł ponowny wniosek może być rozpatrzony po upływie 2 lat.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:   
http://www.fundacjatauron.pl
Kontakt:
 
http://www.fundacjatauron.pl/kontakt/Strony/kontakt.aspx

Ważne DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA RZECZ DOBRA PUBLICZNEGO
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • stypendium
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}