AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Fundacja Energa

FUNDACJE KORPORACYJNE
Fundacja udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Wnioski o dofinansowanie składa się w trybie ciągłym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Osoby fizyczne.
2. Organizacje i instytucje, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne (przede wszystkim organizacje pożytku publicznego).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty związane z jednym z następujących celów statutowych Fundacji:
1. Wspieranie rozwoju publicznych placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej.
2. Wspieranie rozwoju medycznych badań naukowych i wiedzy medycznej.
3. Wspieranie potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także potrzeb materialnych osób fizycznych poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności wywołanych przez siły przyrody czy ruch pojazdów.
4. Wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Policji oraz innych służb ratowniczych.
5 Wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój nauki, kultury, oświaty i życia religijnego w Polsce.
6. Wspieranie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych.
7. Wspieranie instytucji sprawujących opiekę nad dziełami sztuki, zabytkowymi obiektami architektonicznymi.
8 Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej, a także wspieranie podmiotów zaangażowanych w tego typu działalność.
9. Wspieranie działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie.
10. Wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub borykających się z dysfunkcjami społecznymi.
11. Upowszechnianie wiedzy na temat korzystania z energii elektrycznej, w szczególności kształtowanie postaw sprzyjających efektywności energetycznej oraz stymulowanie zachowań pro oszczędnościowych w Polsce.
Priorytetowo są traktowane wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskich.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Energa.
Prośby o pomoc kierowane są do Fundacji ENERGA wyłącznie drogą pisemną (list, mail).
W przypadku osób fizycznych rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski, zawierające komplet dokumentów:
a) pismo przewodnie (prośba),
b) umowa zawarta z organizacją, w której podopieczny posiada subkonto lub która użyczy swojego rachunku (nie przekazujemy darowizn na prywatne rachunki bankowe),
c) orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia opisany w liście,
d) podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną, rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych osób, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny organizacji pożytku publicznego.
W przypadku, gdy wartość darowizn otrzymanych od Fundacji Energa, w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania ostatniej darowizny od Fundacji Energa, przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany jest zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego podatku od darowizny.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://grupa.energa.pl/otoczenie/fundacja
Kontakt:  
https://grupa.energa.pl/kontakt

Ważne FUNDACJE KORPORACYJNE
Wysokość wsparcia 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}