POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE

Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

33.000 zł.
nagrody dla przedsiębiorstw społecznych
Głównym celem konkursu jest promocja idei przedsiębiorczości społecznej jako narzędzia rozwiązywania problemów społecznych wśród ogółu społeczeństwa. Ponadto konkurs ma na celu wskazanie wiarygodnych partnerów dla biznesu, którzy poprzez współpracę mogą wzmocnić znaczenie sektora przedsiębiorstw społecznych na rynku oraz wiarygodnych producentów i usługodawców dla klientów indywidualnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 33.000 zł.
Wysokość wsparcia: 3.000 – 15.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą.
2. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa.
3. Spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych.
4. Spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych.
5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej.
6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Startować w Konkursie mogą podmioty które są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Cele konkursu:
1. Promocyjne: promocja idei przedsiębiorczości społecznej jako narzędzia rozwiązywania problemów społecznych wśród ogółu społeczeństwa.
2. Rynkowe: wskazanie wiarygodnych partnerów dla biznesu, którzy poprzez współpracę mogą wzmocnić znaczenie sektora przedsiębiorstw społecznych na rynku oraz wiarygodnych producentów i usługodawców dla klientów indywidualnych.
3. Sektorowe: wskazanie wiodącej grupy przedsiębiorstw, która może stać się siłą lobbingową dla przeprowadzania zmian i rozwoju sektora, pełniącą rolę konsultacyjną, opinio- i projektotwórczą – partnerem dyskusji dla instytucji publicznych narodowych i ponadnarodowych.
Oprócz nagród pieniężnych przyznawana jest nagroda rzeczowa w formie mentoringu biznesowego dla liderów przedsiębiorstw społecznych.
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.konkurs-es.org
Kontakt:  
http://www.konkurs-es.org/#kontakt

 


Ważne nagrody dla przedsiębiorstw społecznych
Wysokość wsparcia 3.000 – 15.000 zł.
Budżet programu 33.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}