AKTUALNE TEMATY

Nowa edycja Funduszy norweskich i EOG w Polsce – czas, start!

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” – to hasło III edycji Funduszy norweskich i EOG. Kultura, sprawy wewnętrzne, zdrowie, rozwój przedsiębiorczości i innowacje to kolejne obszary, do których trafią pieniądze z Funduszy. Umowy w sprawie nowych programów podpisali minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński i Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.
– Do tej pory Polska zagospodarowała ponad 1 miliard euro i zrealizowała setki projektów dzięki wsparciu Funduszy norweskich i EOG. Niezmiennie pozostajemy największym beneficjentem tych środków. W ramach inaugurowanej właśnie III edycji pula wynosi ponad 809 milionów euro, czyli prawie 3,5 miliarda złotych – podkreślał minister Jerzy Kwieciński.
W konferencji wzięli też udział między innymi minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceszef resortu zdrowia Sławomir Gadomski, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Adam Banaszak, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek oraz przedstawiciele norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli.
W ramach nowej edycji Funduszy norweskich i EOG zostały już uruchomione trzy pierwsze programy: „Edukacja”, „Badania” i „Rozwój Lokalny”. Dzięki podpisaniu umów w sprawie realizacji czterech kolejnych programów: „Kultura”, „Sprawy Wewnętrzne”, „Zdrowie”, „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, zdecydowana większość Funduszy edycji 2014-2021 staje się dostępna do wykorzystania. To szansa między innymi na realizację cennych inicjatyw promujących przedsiębiorczość w obszarze kultury, jeszcze skuteczniejsze zwalczanie przestępczości, wzmocnioną profilaktykę i ograniczanie nierówności społecznych w zdrowiu oraz wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
88 milionów euro dla kultury
Program „Kultura” będzie koncentrował się na roli, jaką kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym i regionalnym z naciskiem na zatrudnienie i przedsiębiorczość w tym obszarze. Budżet programu to ponad 88 milionów euro (75 milionów euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a przeszło 13 milionów euro wkład krajowy). Jego wdrażaniem zajmuje się ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z partnerami z państw-darczyńców: Norweską Radą Sztuki i Norweskim Dyrektoriatem ds. Dziedzictwa Kulturowego.
– Celem programu jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości kulturalnej i poprawa zarządzania dziedzictwem. Na realizację zadań z zakresu kultury w ramach dwóch poprzednich edycji Mechanizmów przeznaczyliśmy ponad 190 mln euro, co pozwoliło na realizację 134 partnerskich działań artystycznych i 56 projektów inwestycyjnych. Wśród tych ostatnich można wymienić chociażby renowację zamku w Malborku czy budowę Centrum Edukacji Morskiej w Gdańsku. W obecnej perspektywie na rzecz kultury przeznaczonych zostanie 88 mln euro, to drugi, po programie „Środowisko”, największy budżet w ramach Mechanizmu Finansowego EOG – powiedziała Monika Smoleń-Bromska, dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program będzie uwzględniał działania i inicjatywy w sztuce i kulturze, które promują włączenie mniejszości etnicznych i narodowych. Ponadto, w programie przewiduje się wsparcie dziedzictwa żydowskiego w Polsce. O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać między innymi publiczne instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne, organizacji pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego czy kościoły i związki wyznaniowe.
Poprawa bezpieczeństwa
„Sprawy Wewnętrzne” to program wdrażany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz Norweskim Ministerstwem Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego i Norweskim Dyrektoriatem Obrony Cywilnej. Jego całkowity budżet to 23,5 miliona euro (20 milionów euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a ponad 3,5 miliona euro wkład krajowy).
Program jest realizowany w trzech obszarach:
– azyl i migracje – uwzględnia między innymi działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki, ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach;
– wsparcie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczanie przestępczości, w tym działania zmierzające do poprawy zdolności dochodzeniowej i do zwiększenia zdolności do pracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Europol, Eurojust, Interpol i Frontex;
– działania służące zapobieganiu klęskom żywiołowym i gotowości na wypadek takich klęsk.
W ramach programu wdrażane będą projekty predefiniowane – czyli ustalone między stronami na etapie negocjacji.
– Projekty predefiniowane realizowane będą przez Policję, Straż Graniczną, Urząd ds. Cudzoziemców, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…) w partnerstwach z instytucjami norweskimi, tj. Norweską Szkołą Policyjną, KRIPOS – jednostką policji norweskiej zajmująca się m.in. zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, ID-Centre – urzędem zajmującym się m.in. wparciem dla Policji i innych urzędów administracji w ustalaniu tożsamości cudzoziemców, Norweskim Dyrektoriatem Obrony Cywilnej DSB, Norweskim Wojskowym Instytutem Badawczym FFI – mówiła Magdalena Zdrojewska, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA.
Wdrażana będzie także inicjatywa polsko-norweska dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Dodatkowo, operator programu przewiduje realizację otwartych naborów wniosków, skierowanych do instytucji publicznych (z sektora finansów publicznych), organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych. Operator planuje dwa nabory wniosków – jeden w obszarze współpracy i zwalczania przestępczości oraz drugi w obszarze azylu i migracji.
Fundusze na zdrowie
Ministerstwo Zdrowia będzie operatorem programu „Zdrowie”, wdrażanego we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia. Budżet programu to ponad 23,5 miliona euro (20 milionów euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i  ponad 3,5 miliona euro wkład krajowy).
– Ministerstwo Zdrowia bierze udział już w trzeciej edycji funduszy norweskich, co wskazuje na fakt, że zdrowie Polaków jest traktowane przez nas bardzo poważnie. Program „Zdrowie” oferuje szerokie spektrum działań w obszarze telemedycyny i polityki e-zdrowia, zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem opieki psychiatrycznej, dzięki którym, mam nadzieję, znacząco zmniejszymy społeczne nierówności w zdrowiu – pokreślił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.
Cel programu to wzmocniona profilaktyka i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Program koncentruje się na działaniach w obszarze telemedycyny i polityki e-zdrowia, zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem opieki psychiatrycznej. O wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać szpitale ponadregionalne i instytuty naukowe, będące częścią systemu ochrony zdrowia. Dofinansowane będą działania z zakresu testowania w praktyce rozwiązań telemedycznych i z zakresu e-zdrowia w wybranych działach medycyny, np. kardiologii, geriatrii, psychiatrii, opieki paliatywnej oraz działania z zakresu profilaktyki zdrowia.
Szansa dla MŚP
„Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” to program prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Innovation Norway. Jego budżet to 100 milionów euro, z których 85 milionów euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 milionów euro wkład krajowy.
– Żeby dostosować się do dynamicznie zmieniających się potrzeb polskiego biznesu, stale rozszerzamy zakres wsparcia przedsiębiorczości. Dlatego z dużą satysfakcją przyjęliśmy decyzję o powierzeniu naszej Agencji realizacji programu grantów norweskich dla przedsiębiorców. Cieszymy się, że doceniono doświadczenie PARP w dystrybucji wsparcia dla MŚP. Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” jest największym z programów dla przedsiębiorców realizowanych dotychczas w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce – powiedział Adam Banaszak, zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Program pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przede wszystkim poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. W programie przewidziano cztery komponenty, w ramach których ogłaszane będą nabory wniosków dotyczące:
– wsparcia innowacji w zakresie zielonych technologii (green industry innovation);
– wsparcia niebieskich innowacji – innowacyjne technologie w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth);
– wsparcia technologii w zakresie poprawy jakości życia (welfare technology);
– wsparcia w postaci małych grantów na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety we wszystkich trzech powyższych obszarach tematycznych.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), www.gov.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}