SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

PROO – Priorytet 1B. Dotacje na wkład własny

Obraz 1343024 z Pixabay
500.000 zł.
DOTACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Program umożliwia pokrycie wymaganego wkładu własnego organizacji obywatelskich (m.in. stowarzyszeń, fundacji, instytucji kościelnych, klubów sportowych non-profit, kół gospodyń wiejskich czy też spółdzielni socjalnych) w projektach międzynarodowych. Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 500.000 zł (2021)
500.000 zł (2022)
500.000 zł (2023)
Wysokość wsparcia: maks. 500.000 zł, 100%.
Maksymalny % udział środków pochodzących z dotacji PROO nie może być wyższy niż minimalny wymagany przez instytucję organizującą konkurs wkład własny.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 36 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki  stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
2. Kościelne osoby prawne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła gospodyń wiejskich.
Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:
– udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
– realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
– realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Nabór jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.
Cel: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.
Możliwa jest realizacja działań projektowych w formie tzw. grup partnerskich.
Grupa partnerska może być tworzona przez Beneficjenta oraz inne podmioty uprawnione do udziału w konkursie lub podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie przy czym przepływy finansowe do partnerów, którymi są podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie są niedozwolone.
Termin składania wniosków:
11 maja 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://niw.gov.pl/uwaga-konkurs-proo-1b/
Kontakt:  
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
T: 885 221 531
proo@niw.gov.pl

Ważne DOTACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Wysokość wsparcia maks. 500.000 zł, 100%. Maksymalny % udział środków pochodzących z dotacji PROO nie może być wyższy niż minimalny wymagany przez instytucję organizującą konkurs wkład własny.
Budżet programu 500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}