13,6 C
Warszawa
czwartek, 28 września, 2023

PROO – Priorytet 1B. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Program umożliwia dofinansowanie zadań służących zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
2.200.000 zł, w tym:
– 2024 = 1.000.000 zł;
– 2025 = 600.000 zł;
– 2026 = 600.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 10.000 – 500.000 zł, 100%.
Limity w podziale na każdy rok realizacji projektu wynoszą od 10.000 zł do 200.000 zł.
Maksymalny procentowy udział środków pochodzących z dotacji PROO nie może być wyższy niż minimalny wkład własny wymagany przez instytucję organizującą konkurs.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2026 roku z zastrzeżeniem, że:
– zadanie musi się rozpocząć w 2024 roku;
– nie może rozpocząć się później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu realizacji projektu,
którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków dotacji,
– nie może wykraczać poza termin zakończenia realizacji projektu, którego
wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków dotacji,
– zadanie nie może zakończyć się wcześniej niż 30 czerwca 2026 roku.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki  stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
2. Kościelne osoby prawne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Wnioskodawca może prowadzić działalność gospodarczą, ale środki pochodzące z dotacji nie mogą służyć do jej finansowania.
Ze środków pochodzących z PROO można pokryć jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej Wnioskodawcy.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zadania służące zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.
W ramach konkursu można uzyskać środki na pokrycie wymaganego wkładu własnego w jednym projekcie zgodnym z celami PROO, który pozwoli na:
– udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
– realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
– realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.
O dotację na wymagany wkład własny można aplikować w zakresie projektów zarówno planowanych do realizacji jak i już realizowanych (ale nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia jego realizacji).
Projekt międzynarodowy musi wpisywać się w działalność statutową wnioskodawcy i może być realizowany na terenie Polski lub poza jej granicami.
Załącznikiem do wniosku jest projekt, którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków PROO, przygotowany na formularzu wniosku zatwierdzonym przez instytucję realizującą dany program/konkurs.
W przypadku sporządzenia projektu w innym języku niż polski wymagane jest załączenie tłumaczenia projektu na język polski. Jeżeli wersja polska została przetłumaczona w formie tłumaczenia zwykłego (nieprzysięgłego) Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stwierdzającego zgodność tłumaczenia z treścią projektu.
Przed złożeniem wniosku należy zweryfikować, czy dany Program jest finansowany lub współfinansowany z polskich środków publicznych.  
Informacje dodatkowe:
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Nabór jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO).
Cel główny programu: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Cele szczegółowe programu:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne.
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.
3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
W ramach konkursu można złożyć jeden wniosek na sfinansowanie wkładu własnego w ramach jednego projektu międzynarodowego.
Termin składania wniosków: 
2 października – 13 listopada 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie NIW-CRSO
Kontakt:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
T: 885 221 531, dni robocze w godz. 10.00 – 14.00
email:

Temat: DOTACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Wysokość wsparcia: maks. 10.000 - 500.000 zł, 100%. Limity w podziale na każdy rok realizacji projektu wynoszą od 10.000 zł do 200.000 zł. Maksymalny % udział środków pochodzących z dotacji PROO nie może być wyższy niż minimalny wkład własny wymagany przez instytucję organizującą konkurs.
Budżet naboru wniosków: 2.200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
698ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze