INFRASTRUKTURA SPORTOWA, SPORT

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

20.000.000 zł.
dotacje na infrastrukturę sportu wyczynowego
Celem programu jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Program oferuje dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie, remoncie lub inwestycjach dotyczących wspomnianych obiektów sportowych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 20.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 50% – maks. 70%, min. 1.000.000 zł.
Wkład własny: min. 30% – maks. 50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej:
– instytucje państwowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– związki jednostek samorządu terytorialnego,
– uczelnie publiczne.
2. Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r.
3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przebudowa, remont lub inwestycje dotyczące obiektów sportowych w ramach następujących obszarów:
– inwestycje realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk olimpijskich;
– baza sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich), jako główne zaplecze szkoleniowo-treningowe dla kadry narodowej;
– baza sportowa polskich związków sportowych służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej;
– infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia;
– infrastruktura sportowa akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów specjalistycznych umożliwiających szkolenie zawodników oraz przygotowanie kadry instruktorsko-trenerskiej;
– zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego;
– inne obiekty infrastruktury sportowej ważne dla rozwoju bazy sportu wyczynowego, w szczególności realizowane w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cel: rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.
Poziom dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego może wynieść do 50% wydatków kwalifikowalnych zadania, z wyjątkiem:
– zadań inwestycyjnych dotyczących szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego – do 70% wydatków kwalifikowanych;
– zadań inwestycyjnych realizowanych przez akademie wychowania fizycznego – do 70% wydatków kwalifikowanych;
– zadań inwestycyjnych realizowanych przez Centralny Ośrodek Sportu lub Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy – do 99% wydatków kwalifikowanych.
Aby uzyskać dofinansowanie w Programie konieczne jest zakwalifikowanie zadania do Planu Rocznego i akceptacja złożonego do MSiT wniosku inwestycyjnego.
Minimalne dofinansowanie = 1.000.000 zł.
Procedura składania wniosków składa się z następujących etapów:
1. Zgłoszenia do Planu Wieloletniego (możliwe przez cały rok).
2. Zgłoszenie do Planu Rocznego.
3. Złożenie wniosku inwestycyjnego.
Termin składania wniosków:
Nabór zgłoszeń do Planu Wieloletniego prowadzony jest przez cały rok.
5 kwietnia 2019 (zgłoszenie do planu rocznego, uzupełnienie zgłoszenia zadania inwestycyjnego, które zostało zakwalifikowane do Planu Wieloletniego)

1 lipca 2019 (składanie wniosków inwestycyjnych)
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2019-rok/2509,Program-inwestycji-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-sportu-edycja-2019.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14 , 00-082 Warszawa
https://www.msit.gov.pl/pl/ministerstwo/departamenty-i-biura/304,Departament-Infrastruktury-Sportowej.html

Ważne dotacje na infrastrukturę sportu wyczynowego
Wysokość wsparcia min. 50% - maks. 70%, min. 1.000.000 zł.
Budżet programu 20.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja