EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

LIDER

60.000.000 zł.
dotacje dla młodych naukowców
Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 60.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 1.500.000 zł.
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: maks. 36 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie do 48 miesięcy).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Młodzi naukowcy, którzy:
1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora,
2. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego  nie upłynęło 7 lat do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
4. dotychczas nie uczestniczyli w roli kierownika projektu w programie LIDER,
5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Prowadzenie prac badawczych przez młodych naukowców.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców.
Cel: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Termin składania wniosków:
18 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33215&L=0%2523a6_u1%2523a54_u2%2523a54_u2%2523a69_u1_p4&fbclid=IwAR3s8bujVn0DCsJd-Q0m6jWZ5XklE0oRcprhsRNbjFM6NGSa0AT73Qa62y8
Kontakt:  
lider@ncbr.gov.pl

Ważne dotacje dla młodych naukowców
Wysokość wsparcia maks. 1.500.000 zł.
Budżet programu 60.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja