19,2 C
Warszawa
czwartek, 28 września, 2023

Samorządowy Program Pożyczkowy

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, sieci i stacji wodociągowych a także inwestycje w zakresie dróg gminnych i powiatowych oraz zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii.
Rodzaj wsparcia:
POŻYCZKA
Budżet naboru wniosków:
3.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 1.500.000 zł.
Czas trwania projektu:
do 5 lat (włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców), takich jak:
1. Budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, liceów, zawodowych szkół rolniczych oraz infrastruktury towarzyszącej, np. obiektów sportowo-rekreacyjnych, ogrodzeń tych obiektów, obiektów magazynowo-gospodarczych, itp.
2. Budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych:
– przewodów wodociągowych magistralnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające, itp.);
– przewodów wodociągowych rozdzielczych, obejmujących przewody doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie;
– budynków z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażonych w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne;
– urządzeń technicznych i technologicznych (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno-powietrzne, itp.) służących do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorników do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn, itp.;
– urządzeń zagospodarowania terenu, takich jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp.
3. Budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków:
– oczyszczalni ścieków komunalnych,
– kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych,
– oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ścieków, pochodzących z hodowli roślinnej i zwierzęcej,
– przykanalików, jeżeli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina.
4. Budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w pasie drogowym, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok, wiat, chodników, ścieżek rowerowych.
5. Zaopatrzenie w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).
Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3M (średnia wartość wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego w kwartale poprzedzającym termin wymagalności danej płatności zgodnie z harmonogramem) jednak nie mniej niż 2,5 punktu procentowego.
Okres kredytowania: 5 lat w tym okres karencji nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Finansowanie do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto.
Możliwość zaciągnięcia pożyczki bez konieczności przeprowadzania przetargu (zgodnie z opinią Centrum Przetargów Publicznych).
Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku do Fundacji.
Zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel in blanco + deklaracja wekslowa.
Termin składania wniosków: 
11 września – 2 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie EFRWP
Kontakt:
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Beata Obradović
T: 22 639 87 63
email:

Temat: POŻYCZKI DLA JST NA TERENACH WIEJSKICH
Wysokość wsparcia: do 100%, maks. 1.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • pożyczka

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI