1,9 C
Warszawa
wtorek, 29 listopada, 2022

Samorządowy Program Pożyczkowy

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, sieci i stacji wodociągowych a także inwestycje w zakresie dróg gminnych i powiatowych oraz zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii.
Rodzaj wsparcia:
POŻYCZKA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
do 100%, maks. 1.500.000 zł.
Wkład własny:
0%
Czas trwania projektu:
do 5 lat (włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców), takich jak:
1. Budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, liceów, zawodowych szkół rolniczych oraz infrastruktury towarzyszącej, np. obiektów sportowo-rekreacyjnych, ogrodzeń tych obiektów, obiektów magazynowo-gospodarczych, itp.
2. Budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych:
– przewodów wodociągowych magistralnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające, itp.);
– przewodów wodociągowych rozdzielczych, obejmujących przewody doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie;
– budynków z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażonych w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne;
– urządzeń technicznych i technologicznych (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno-powietrzne, itp.) służących do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorników do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn, itp.;
– urządzeń zagospodarowania terenu, takich jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp.
3. Budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków:
– oczyszczalni ścieków komunalnych,
– kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych,
– oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ścieków, pochodzących z hodowli roślinnej i zwierzęcej,
– przykanalików, jeżeli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina.
4. Budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w pasie drogowym, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok, wiat, chodników, ścieżek rowerowych.
5. Zaopatrzenie w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę.
Opis: 
Organizatorem programu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Oprocentowanie pożyczki: dla przedsięwzięć priorytetowych równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 2,35 punktu procentowego dla przedsięwzięć priorytetowych, dla pozostałych równowartość wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 2,5 punktu procentowego.
Okres kredytowania: 5 lat w tym okres karencji nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Finansowanie do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto.
Możliwość zaciągnięcia pożyczki bez konieczności przeprowadzania przetargu (zgodnie z opinią Centrum Przetargów Publicznych).
Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku do Fundacji.
Zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel in blanco + deklaracja wekslowa.
Termin składania wniosków:
3-28 października 2022
Źródło / Więcej informacji: 
Informacja o programie
Informacja o naborze wniosków
Kontakt: 
Beata Obradović
T: 22 639 87 63
email:

http://efrwp.pl/kontakt/dane-kontaktowe

Temat: POŻYCZKI DLA JST NA TERENACH WIEJSKICH
Wysokość wsparcia: do 100%, maks. 1.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
Rodzaj wsparcia:
  • pożyczka

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze