EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OBSZARY WIEJSKIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT, WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Samorządowy Program Pożyczkowy

10.000.000 zł.
POŻYCZKI DLA JST
Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, sieci i stacji wodociągowych a także inwestycje w zakresie dróg gminnych i powiatowych.
Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 100%, maks. 1.000.000 zł.
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: do 5 lat.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców), takich jak:
1. Budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, np. obiektów sportowo-rekreacyjnych, ogrodzeń tych obiektów, obiektów magazynowo-gospodarczych, itp.
2. Budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych:
– przewodów wodociągowych magistralnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające, itp.),
– przewodów wodociągowych rozdzielczych, obejmujących przewody doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie,
– budynków z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażonych w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne;
– urządzeń technicznych i technologicznych (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno-powietrzne, itp.) służących do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorników do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn, itp.
– urządzeń zagospodarowania terenu, takich jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp.
3. Budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków:
– oczyszczalni ścieków komunalnych,
– kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych,
– oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ścieków, pochodzących z hodowli roślinnej i zwierzęcej;
– przykanalików, jeżeli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina.
4. Budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych:
– dróg publicznych gminnych i powiatowych,
– infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w pasie drogowym, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok, wiat, chodników, ścieżek rowerowych,
– zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę.
Opis:  
Organizatorem programu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000 zł.
Oprocentowanie pożyczki – dla przedsięwzięć priorytetowych równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 2,35 punktu procentowego dla przedsięwzięć priorytetowych, dla pozostałych równowartość wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 2,5 punktu procentowego.
Okres kredytowania: 5 lat w tym okres karencji nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Finansowanie do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto.
W ramach programu istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki bez konieczności przeprowadzania przetargu (zgodnie z opinią Centrum Przetargów Publicznych).
Pożyczki wyróżniają się m.in.:
– bardzo niskim, wynoszącym tylko 2,5% oprocentowaniem,
– brakiem jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp.
Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku.
Termin składania wniosków:
23 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.efrwp.pl/harmonogram-edycji-2019
http://www.efrwp.pl/samorzady/samorzadowy-program-pozyczkowy/o-programie
http://www.efrwp.pl/news/show/481/efrwp-oglasza-nabor-wnioskow-do-xxiii-edycji-samorzadowego-programu-pozyczkowego
Kontakt:  
http://efrwp.pl/kontakt/dane-kontaktowe

Ważne POŻYCZKI DLA JST
Wysokość wsparcia do 100%, maks. 1.000.000 zł.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}