24.5 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024

Aktywny Maluch

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program przewiduje dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Celem Programu jest m.in. żłobek w każdej gminie. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej wskazując urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
1.265.000.437,54 zł.
Wysokość wsparcia:
100%.
Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:
– z KPO dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) wynosi 35.862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Wysokość dofinansowania może zostać zwiększona o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku;
– z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż JST wynosi 12.410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku;
– z FERS na tworzenie miejsc dla JST i podmiotów innych niż JST wynosi 12.410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
36 miesięcy.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej wskazując urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji: – w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków, – w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż JST – za pośrednictwem  formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– osoby fizyczne,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
Program jest w pierwszej kolejności adresowany do gmin.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki.
W przypadku jednostek samorządu terytorialnego środki mogą być przeznaczone na budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych (zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz zakup nieruchomości i infrastruktury (zakup gruntów i lokalów).
Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Zarówno w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego środki można przeznaczyć  na:
– utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
– dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.
Nowe miejsca opieki dofinansowane i utworzone ze środków KPO i/lub FERS muszą funkcjonować przez okres co najmniej 36 miesięcy.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” na lata 2022-2029 jest finansowany ze środków Budżetu Państwa a także funduszy UE pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
Środki przyznawane w ramach pierwszego naboru są rozdysponowywane wśród gmin według algorytmu.
Po dokonaniu oceny i kwalifikacji wniosków przez wojewodów, Minister dokonuje podziału środków w trzech etapach, o ile środki nie zostaną rozdysponowane już w pierwszym etapie. Na każdym z trzech etapów przydzielane są środki na tworzenie nowych miejsc opieki i na dofinansowanie ich funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące):
1. W pierwszej kolejności podział środków z KPO i FERS odbywa się wśród gmin według algorytmu.
2. W drugim etapie, o ile będą dostępne środki, podział dotyczy JST i podmiotów innych niż JST tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonują żadne instytucje opieki, a w ramach podziału środków algorytmem gmina nie złożyła wniosku dotyczącego planowanej inwestycji, przy czym pierwszeństwo ma gmina.
3. W ramach trzeciego etapu, o ile będą dostępne środki,  podział środków zostanie dokonany wśród JST i podmiotów innych niż JST chcących uzyskać dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki, przy czym pierwszeństwo ma gmina.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MRPiPS
Kontakt

Temat: GRANTY NA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
Wysokość wsparcia: do 100%.
Budżet naboru wniosków: 1.265.000.437,54 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze