EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

Maluch+

450.000.000 zł.
DOTACJE NA ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE
Program przewiduje dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 450.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 80%.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: rok kalendarzowy następujący po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
W ramach modułu 4 o dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.
W pierwszej kolejności środki są przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż JST.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Cel: zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
Grupa docelowa: dzieci w wieku do ukończenia 3. roku życia (lub 4. roku życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym), w tym dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.
W programie występują następujące moduły:
Moduł 1 (dla JST): utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:
– moduł 1a – dofinansowanie zadań realizowanych na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3.000.000 zł (wspomniane warunki muszą być spełnione łącznie);
– moduł 1b – dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5.000.000 zł lub,
2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3.000.000 zł.
O dofinansowanie tworzenia miejsc opieki w modułach 1a i 1b mogą wnioskować gminy, które prowadzą inwestycje w programie „Mieszkanie+”.
Moduł 2 (dla JST): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem wcześniejszych edycji programu.
Moduł 3 (dla podmiotów innych niż JST): utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc.
Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji albo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat.
Moduł 4 (dla podmiotów innych niż JST): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
Termin składania wniosków:  
6 listopada 2020 (moduły 2-4)  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021
Kontakt:  
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Dorota Marciniak-Budecka
T: 22 529-06-73
Kontakty do urzędów wojewódzkich

 


Ważne DOTACJE NA ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE
Wysokość wsparcia do 80%.
Budżet programu 450.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}