AKTUALNE TEMATY

Fundusz Gwarancji Rolnych oferuje gwarancje spłaty kredytów dla przetwórców i rolników

Obraz Kurt Bouda z Pixabay
Fundusz Gwarancji Rolnych (gwarancja FGR) w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) został utworzony na podstawie umowy pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Gwarancja FGR stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis i jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP):
– będących przetwórcami lub wprowadzających produkty do obrotu
oraz
– rolnikami – producentami produkcji podstawowej.
Banki udzielające kredytu z gwarancją FGR mogą zaoferować przetwórcy/rolnikowi kredyt inwestycyjny lub obrotowy na lepszych warunkach, niż gdyby ten kredyt nie był zabezpieczony gwarancją np. niższą marżę, prowizję za udzielnie kredytu, czy wydłużony okres karencji.
Z gwarancji FGR będzie mógł skorzystać każdy mały i średni przedsiębiorca działający w sektorze rolnym zajmujący się produkcją podstawowych produktów rolnych, ich przetwarzaniem lub wprowadzaniem ich do obrotu, który złoży w banku kredytującym wniosek o gwarancję FGR oraz uzyska potwierdzenie spełnienia kryterium dostępu w procedurze oceny i któremu bank, po analizie zdolności kredytowej, udzieli wnioskowanego kredytu.
Kredyty z gwarancją FGR będą mogły być przyznawane na finansowanie projektów finansowanych w ramach dwóch następujących poddziałań PROW 2014-2020:
– 4.1.3 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
– 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.
W zasadach funkcjonowania instrumentu gwarancyjnego nie określono rodzajów projektów, które mogą być wspierane ze środków FGR. Celem instrumentu jest wsparcie MŚP działających w sektorze rolnym, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.
Gwarancja nie może obejmować kredytu przeznaczonego:
– na zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych;
– na zakup udziałów/akcji w podmiotach gospodarczych (inwestycja kapitałowa);
– na zakup używanych maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat;
– na zakup wierzytelności;
– preferencyjny z dopłatą ARiMR;
– na prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania M04 PROW (operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych”).
Kredytów z gwarancją FGR będą udzielać banki kredytujące, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji FGR wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w banku kredytującym. Szczegółowe informacje na temat gwarancji oraz lista banków oferujących kredyt z gwarancją w ramach PROW 2014-2020 są opublikowane na stronie internetowej BGK.
W ramach PROW 2014-2020 nie jest możliwe pokrywanie tych samych wydatków kwalifikowalnych z dwóch źródeł wsparcia unijnego (tzw. zakaz podwójnego finansowania). Jest jednak możliwość udzielania kredytu z gwarancją FGR na wkład własny, czyli do wysokości kwoty pozostającej po odjęciu kwoty pomocy z PROW od kosztów kwalifikowalnych operacji wspieranej w ramach poddziałania 4.1.3. lub 4.2. Należy przy tym pamiętać, że wskazane powyżej połączenie, nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej oferowanej w ramach PROW i  z tytułu gwarancji FGR, tj. dla przedsiębiorcy/rolnika korzystającego z dotacji w ramach poddziałania 4.2 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, bądź 4.1.3. Modernizacja gospodarstw rolnych jest to intensywność na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych albo 60% w przypadku młodego rolnika – podkreśla ARIMR.

Źródło: www.arimr.gov.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}