DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

PRODUKCJA ROLNA
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie m.in. na:
– budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
– zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń;
– zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.
Najwięcej punktów można otrzymać za realizację inwestycji związanych z produkcją pasz z surowców wolnych od GMO.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: REFUNDACJA
(+ możliwość uzyskania zaliczki)
 
     
Wysokość wsparcia: do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia i wynosi nie więcej niż:
– 10 mln zł dla jednego beneficjenta (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej produktów rolnych) w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,
– w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej niż 15 mln zł i nie mniej niż 100.000 zł na operację,
– 300.000 zł dla rolników, domowników lub małżonków – rozpoczynających działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i nie mniej niż 10.000 zł na operację.
 
Wkład własny: min. 50%.  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: NIE  
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.
O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
– wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub w zakresie przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne (na operacje dotyczące rozwijania działalności gospodarczej);
– prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
– nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
– jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
– posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dotację można otrzymać m.in. na:
– budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
– zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń;
– zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.
Najwięcej punktów można otrzymać za realizację inwestycji związanych z produkcją pasz z surowców wolnych od GMO.
 
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór wniosków jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
W ramach jednego naboru można złożyć jeden wniosek dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części.
Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji.
Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń,  m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
 
Termin składania wniosków:  
27 lutego – 27 marca 2020  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-do-10-mln-zl-na-inwestycje-w-przetworstwo.html  
Kontakt:  
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html  

Ważne PRODUKCJA ROLNA
Wysokość wsparcia do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia i wynosi nie więcej niż: - 10 mln zł dla jednego beneficjenta (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej produktów rolnych) w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację, - w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej niż 15 mln zł i nie mniej niż 100.000 zł na operację, - 300.000 zł dla rolników, domowników lub małżonków - rozpoczynających działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i nie mniej niż 10.000 zł na operację.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}