DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

dotacje na przetwórstwo rolne
Program oferuje wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój. Dofinansowanie może być udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: 50%.
Min. 10.000 zł.
Maks.:
– 500.000 zł dla rolników, ich małżonków lub domowników podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej;
– 100.000 zł na inwestycje planowane przez rolników lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), przy czym w tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej.
Wkład własny: 50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  

1. Rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:
– podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
– podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
– nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
– zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
– posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
2. Rolnicy lub małżonkowie rolników:
– wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1-7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1-5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1-4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
– podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
– nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
– zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
– posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych (m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków), obrót nimi i ich rozwój.
Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). Operacje  nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej.
Nowością jest możliwość uzyskania dofinansowania do 100.000 zł przez rolników lub ich współmałżonków, którzy prowadzą lub chcą podjąć się działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioskodawcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
Decyzje i pozwolenia dotyczące danej inwestycji można składać dopiero na etapie jej rozliczania, a nie w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy.
Rodzaje inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie to m.in.:
– budowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej,
– zakup oraz instalacja maszyn/urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.
W przypadku rolników zajmujących się rolniczym handlem detalicznym poszerzono katalog m.in. o wydatki dotyczące dostosowania pomieszczeń pomocniczych służących do przygotowania posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.
Termin składania wniosków:
1 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html
Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc
Kontakt:  
Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych w Centrali ARiMR
T: (22) 318 47 70 , 800 38 00 84.

 


Ważne dotacje na przetwórstwo rolne
Wysokość wsparcia 50%. - 500.000 zł dla rolników, ich małżonków lub domowników podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej; - 100.000 zł na inwestycje planowane przez rolników lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), przy czym w tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja