DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (nabór zwykły)

GRANTY NA PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH
Nabór wniosków jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność w następujących sektorach:
1. Wytwarzanie pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie, czyli bez GMO.
2. Działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA (+ możliwość uzyskania zaliczki)
Wysokość wsparcia: Pomoc do wysokości limitu:
– 10.000.000 zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
– 15.000.000 zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100.000 zł.
Wkład własny: min. 50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro,  małych  i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych.
2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Sektory objęte wsparciem:
10.39.Z: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – w zakresie przetwarzania ziół.
10.41.Z: Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – w zakresie przetwarzania ziół.
10.83.Z: Przetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin.
10.91.Z: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich.
46.21.Z: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – zakresie sprzedaży hurtowej ziół.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1. Zakupu (wraz z instalacją):
a) maszyn lub urządzeń do:
– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
– przetwarzania produktów rolnych,
– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
– przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
2. Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
“Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń.
3. Związane z kierowaniem robotami budowalnymi oraz przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
– kosztorysów,
– projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
– operatów wodnoprawnych,
– ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
– dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
– wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
– przygotowania biznesplanu,
– sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
– w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór wniosków jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
Termin składania wniosków:
29 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o naborze wniosków
Kontakt:  
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych
T: (22) 318-47-70, bezpłatna infolinia: 800 38 00 84.

Ważne GRANTY NA PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH
Wysokość wsparcia Pomoc do wysokości limitu: - 10.000.000 zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; - 15.000.000 zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}