INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA

Program Kultura – Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym

60.200.000 euro.
INFRASTRUKTURA KULTURY
Program przewiduje dotacje dla projektów dotyczących:
– ochrony, konserwacji, i/ lub rozbudowy zabytków nieruchomych wraz z ich otoczeniem na potrzeby działalności kulturalnej;
– ochrony zabytkowych ogrodów i parków.
– budowy, rozbudowy i remontu infrastruktury kulturalnej.
Priorytetowo traktowane będą:
– projekty związane z miejscowymi zabytkami, które wspierają rozwój lokalny i regionalny i mają wpływ na społeczności lokalne;
– projekty, które wyraźnie zachęcają do włączenia mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych projekty realizowane we współpracy z podmiotem z Państwa Darczyńcy;
– projekty, które pozwolą wykorzystać w nowy sposób obiekty dziedzictwa kulturowego;
– projekty, w których określenie głównego celu projektu zostało poprzedzone społeczną dyskusją/ konsultacją ze społecznością lokalną w kwestii wykorzystania zakresu projektowego budynku (nowe zastosowanie budynku lub nowa oferta kulturalna i edukacyjna).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 60.200.000 euro, w tym:
– Poddziałanie 1.1: 46.700.000 euro.
– Poddziałanie 1.2: 13.400.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 85%, 500.000 – 3.500.000 euro.
Wkład własny: min. 15%.
Czas trwania projektu: do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: NIE (nieobowiązkowe)
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Publiczne instytucje kultury.
2. Archiwa państwowe.
3. Publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
4. Kościoły i związki wyznaniowe.
5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
7. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego:
– ochrona, konserwacja, i/ lub rozbudowa zabytków nieruchomych z ich otoczeniem na potrzeby działalności kulturalnej;
– ochrona zabytkowych ogrodów i parków.
2. Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego:
– budowa, rozbudowa, remont infrastruktury kulturalnej.
Priorytetowo traktowane będą:
– projekty związane z miejscowymi zabytkami, które wspierają rozwój lokalny i regionalny i mają wpływ na społeczności lokalne;
– projekty, które wyraźnie zachęcają do włączenia mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych projekty realizowane we współpracy z podmiotem z Państwa Darczyńcy;
– projekty, które pozwolą wykorzystać w nowy sposób obiekty dziedzictwa kulturowego;
– projekty, w których określenie głównego celu projektu zostało poprzedzone społeczną dyskusją/ konsultacją ze społecznością lokalną w kwestii wykorzystania zakresu projektowego budynku (nowe zastosowanie budynku lub nowa oferta kulturalna i edukacyjna).
Opis:  
Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerami programu są: Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Norweska Rada Sztuki.
Program jest wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. fundusze norweskie i EOG).
Cel: poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.
Projekty mogą (ale nie muszą) być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.
Elementy dodatkowe – obowiązkowe w każdym projekcie:
1. Oferta kulturalna i edukacyjna.
2. Szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie.
Elementy fakultatywne:
1. Ochrona i konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiory, archiwa, obiekty muzealne.
2. Digitalizacja obiektów ruchomych dziedzictwa.
3. Zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).
W ramach jednego projektu można połączyć prace z zakresu:
– ochrony, konserwacji i/ lub rozbudowy zabytków nieruchomych z ich otoczeniem na potrzeby działalności kulturalnej,
– ochrony zabytkowych ogrodów i parków,
– budowy, rozbudowy, remontu infrastruktury kulturalnej.
Maksymalny udział ww. prac w projekcie może wynosić 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 15% kosztów powinno być przeznaczone na:
– ofertę kulturalną i edukacyjną;
– szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie;
– ochronę i konserwację ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiorów, archiwów, obiektów muzealnych;
– zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).
Każdy projekt musi:
– mieć pozytywny wpływ na wprowadzenie w życie zasady zrównoważonego rozwoju oraz zdolność do reagowania i dostosowania do zmian klimatu, w tym zastosowania skutecznych rozwiązań w zakresie oszczędności energii;
– przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
IV kwartał 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/opis-dzialania.php
Kontakt:  
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/kontakt/kontakt.php

Ważne INFRASTRUKTURA KULTURY
Wysokość wsparcia maks. 85%, 500.000 – 3.500.000 euro.
Budżet programu 60.200.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}