KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Program Kultura – Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

3.705.882 euro
MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Program przewiduje dofinansowanie projektów współpracy kulturalnej pomiędzy polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów, tj.:
– przedsiębiorczości kulturalnej,
– rozwoju publiczności,
– wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 85%, 100.000 – 500.000 euro.
Wkład własny: min. 15%.
W przypadku organizacji pozarządowych 50% wkładu własnego może mieć formę wkładu niepieniężnego (wolontariat).
Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące, do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Publiczne instytucje kultury.
2. Archiwa państwowe.
3. Szkoły i uczelnie artystyczne.
4. Kościoły i związki wyznaniowe.
5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
7. Przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty współpracy kulturalnej pomiędzy polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Obszary tematyczne objęte działaniem:
– muzyka i sztuki performatywne;
– sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe);
– dziedzictwo kulturowe;
– przemysł kultury;
– przemysł kreatywny;
– literatura i krytyka sztuki;
– edukacja kulturalna;
– edukacja artystyczna;
– inne wpisujące się w cele programu.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku powyższych obszarów tematycznych.
Rodzaje projektów:
– organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
– wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
– wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej;
– współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów;
– współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem kulturowym;
– wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki;
– inne, zgodne z celami programu.
Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów, tj.:
– przedsiębiorczości kulturalnej,
– rozwoju publiczności,
– wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych.
Z programu wyłączone są:
– produkcja filmowa,
– gry komputerowe,
– wprowadzanie produktów na rynek.
Opis:  
Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerami programu są: Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Norweska Rada Sztuki.
Program jest wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. fundusze norweskie i EOG).
Cel: rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Partnerem projektu z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu może być każdy podmiot, zarówno publiczny jak i prywatny, komercyjny lub niekomercyjny w tym również organizacja pozarządowa, ustanowiona jako osoba prawna w Państwie Darczyńcy, których głównym przedmiotem działalności jest działalność w sektorze kultury i w branżach kreatywnych zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013 w sprawie programu Kreatywna Europa.
W realizację projektów mogą być zaangażowane również inne instytucje z Polski (spełniające takie same wymagania jak dla wnioskodawców).
Termin składania wniosków:
22 stycznia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/opis-dzialania.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php 
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/drugi-nabor-projektow-do-dzialania-2.php
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament  Funduszy i Spraw Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
T: 22 69 25 410
F: 22 69 25 440
dfe@mkidn.gov.pl
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/kontakt/kontakt.php

Ważne MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Wysokość wsparcia maks. 85%, 100.000 – 500.000 euro.
Budżet programu 3.705.882 euro
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}