EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SPORT, ZDROWIE

Dotacje Polskiej Fundacji Narodowej

PROMOCJA POLSKI
Wsparcie finansowe mogą uzyskać podmioty posiadające osobowość prawną a w szczególności organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Realizowane projekty muszą dotyczyć działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej lub kulturalnej w zakresie:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości.
3. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia.
4. Wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
5. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 95%.
Wkład własny: min. 5%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty posiadające osobowość prawną.
W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Polskiej Fundacji Narodowej (PFN).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia zgodne ze celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej lub kulturalnej w następującym zakresie:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
– upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
– kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
– ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– promocji Polonii i Polaków za granicą;
2. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości.
3. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia.
4. Wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
5. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Fundacja Narodowa.
Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony co najmniej 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.
Koszty administracyjne mogą wynosić maks. 15 % całkowitego kosztu projektu.
Koszty niekwalifikowalne:
– diety zagranicznych i krajowych podróży służbowych;
– koszty ponoszone przed wypłaceniem dofinansowania;
– koszty poniesione po zakończeniu trwania projektu.
Termin składania wniosków: `
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/
Kontakt:  
https://www.pfn.org.pl/kontakt/

Ważne PROMOCJA POLSKI
Wysokość wsparcia maks. 95%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}