BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

Program Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje – „Technologie dla kobiet”

15.000.000 euro.
DOTACJE DLA FIRM PROWADZONYCH PRZEZ KOBIETY
Program przewiduje dofinansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w mikro, małych lub średnich firmach prowadzonych przez kobiety.
Każdy projekt powinien dotyczyć jednego z następujących obszarów:
1. Innowacje w zakresie zielonych technologii.
2. Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych.
3. Technologie poprawiające jakość życia.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro, małe i średnie firmy (w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 15.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 85%, 12.000 – 200.000 euro.
Wkład własny: min. 15%.
Czas trwania projektu: do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK (partnerstwo nie jest obowiązkowe, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi, które:
– są prowadzone i zarządzane przez kobiety,
– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Usługi proinnowacyjne, w tym badawcze, a także mentoring oraz inwestycje wspierające wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w mikro, małych lub średnich firmach prowadzonych przez kobiety.
Każdy projekt powinien dotyczyć jednego z następujących obszarów:
1. Innowacje w zakresie zielonych technologii.
2. Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych.
3. Technologie poprawiające jakość życia.Projekty partnerskie realizowane we współpracy z instytucjami norweskimi są premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu. Jedną ze szczególnych form partnerstwa w programie Technologie dla kobiet może być zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii.
Opis:  
Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Program jest wdrażany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ma lata 2014-2021.
Partnerem programu jest agencja Innovation Norway.
Cele:
– finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w mikro, małych lub średnich firmach prowadzonych przez kobiety;- poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług;
– wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.
Koszty kwalifikowalne:
– usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego;
– mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy;
– inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.
Dofinansowanie przedsiębiorczyni ubiegającej się o wsparcie wyniesie:
– dla usług: do 85% wartości projektu,
– dla inwestycji: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
– dla mentoringu: do 100% kosztów kwalifikowalnych – brak wymogu wniesienia wkładu własnego,
– dla wydatków na ochronę środowiska: do 80% wydatków kwalifikowanych, zgodnie z typami pomocy i wielkością oraz lokalizacją przedsiębiorstwa.
Termin składania wniosków:
14 maja 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet
https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57720:fundusze-norweskie-100-mln-euro-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58946:przedluzenie-naboru-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-w-programie-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje-do-14-maja-2020-r
Kontakt:  
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia

Ważne DOTACJE DLA FIRM PROWADZONYCH PRZEZ KOBIETY
Wysokość wsparcia maks. 85%, 12.000 - 200.000 euro.
Budżet programu 15.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}