PROMOCJA TURYSTYKI, TURYSTYKA

Program Rozwoju Turystyki

2.600.000 zł.
UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI
Celem programu jest podnoszenie konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać działające dłużej niż 2 lata organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.600.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 75%.
Wkład własny: min. 25%, w tym:
– wkład finansowy = min. 10% całkowitego kosztu zadania,
– wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) = maks. 10% kosztu całkowitego zadania.
Czas trwania projektu: 1.03 – 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Niepubliczne szkoły wyższe.
Trwająca dłużej niż 2 lata działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa musi być jednym z celów lub zadań statutowych wnioskodawcy.
Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru / ewidencji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:
– Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych na terenie Polski.
– Zadanie 2. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnościami / osób starszych.
– Zadanie 3. Działania na rzecz poprawienia bezpieczeństwa turystów – bezpieczny wypoczynek.
– Zadanie 4. Działania na rzecz tworzenia i rozwoju terytorialnych marek turystycznych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju.
Cel: podnoszenie konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski.
Minimalny koszt realizowanego zadania:
– priorytet I = 80.000 zł,
– priorytety II, III, IV = 50.000 zł.
Termin składania wniosków:
24 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rozwoj/program-rozwoju-turystyki-do-2020-roku
Kontakt:  
Ministerstwo Rozwoju
T: (22) 244 3194

Ważne UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI
Wysokość wsparcia maks. 75%.
Budżet programu 2.600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Szkoła wyższa
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}