AKTUALNE TEMATY

„Pokonać bezdomność” – edycja 2020

Rusza otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2020. W pierwszej turze do wzięcia jest 5,5 mln zł.
Z przeprowadzonego już po raz piąty „Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych”, które odbyło się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., wynika, że w Polsce z problemem bezdomności zmaga się ok. 30,3 tys. osób. 82,1 proc. stanowią mężczyźni, 14,6 proc. kobiety, a pozostałe 3,3 proc. – dzieci.
Z badania wynika także, że 80 proc. badanych przebywa w różnego rodzaju placówkach, a pozostałe blisko 20 proc. w miejscach niemieszkalnych, czyli np. pustostanach, altanach działkowych, garażach.
Bezdomność to szerszy problem
Udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym to zadanie własne gmin.
– „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” stanowi uzupełnienie ustawowych obowiązków samorządów gmin, wspiera także działalność organizacji zajmujących się działaniami na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. To także instrument motywujący do wdrażania nowych metod pracy socjalnej oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Jak podkreśla minister, bezdomność powinna być traktowana jako szerszy problem polityki społecznej, a nie tylko pomocy społecznej. Politykę tę należy budować w sposób całościowy, tak, aby kompleksowo zapobiegać bezdomności, a także odpowiadać na potrzeby osób, które w sytuacji bezdomności już się znajdują oraz wspierać je w dążeniu do usamodzielnienia.
Główne cele programu
Program ma na celu przede wszystkim inspirowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.
Dzieli się on na cztery główne części, tzw. moduły:
– Moduł I – Profilaktyka, czyli zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
– Moduł II – Aktywizacja, czyli prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
– Moduł III – Infrastruktura, tzn. wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
– Moduł IV – Innowacyjność – inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Przede wszystkim organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.
Gdzie złożyć wniosek? Ważne terminy!
Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 lutego 2020 r. 
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej mogą składać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 8 kwietnia 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}