AKTUALNE TEMATY

Start tegorocznej edycji programu „Od zależności ku samodzielności”

Obraz StockSnap z Pixabay
Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej – to główny cel, jaki przyświeca programowi „Od zależności ku samodzielności”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tegorocznej edycji programu przeznaczy na ten cel łącznie 3 mln zł.
Zadaniem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły. Ważne jest, aby taka osoba była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia.
Dlatego istotne jest wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i ich opiekunów poprzez wsparcie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.
Podniesienie świadomości
Program nastawiony jest na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach. W tym celu program podzielony został na następujące moduły:
– Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Celem jest umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.
– Moduł II – Samopomoc. W tym module szczególnie istotne będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, wpisujące się w zasady pomocniczości państwa, oparte na osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorych psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin.
– Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia. Celem jest rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.
– Moduł IV – Integracja i innowacyjność. Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.
O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu w ramach programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, oraz podmioty uprawnione do realizacji projektów wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Zgodnie z zasadami, jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Z kolei jedna oferta może dotyczyć realizacji więcej niż jednego Modułu.
Ocenie Komisji Konkursowej nie będą podlegały oferty od tych podmiotów, które nie rozliczyły się w sposób prawidłowy przyznanej dotacji w roku poprzednim.
Wsparcie finansowe projektów realizujące cel programu wynosi łącznie 3 mln zł.
Oferty, które zostały pozytywnie ocenione w konkursie muszą zostać zrealizowane w ramach przyznanych środków i w czasie krótszym, niż przewidziano w ofercie. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli jest konieczne wprowadzenie zmian do umowy, może być zawarty z danym podmiotem aneks do umowy w formie pisemnej. W danej edycji konkursu można tylko raz zawnioskować o zawarcie aneksu do umowy.
Gdzie i Kiedy?
Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 lutego 2020 r. Wnioski należy składać wnioski do właściwego miejscowo Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 8 kwietnia br.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}