OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Obraz Photo Mix z Pixabay
300.000 zł.
ZAGOSPODAROWANIE LOKALNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W ramach konkursu grantowego można uzyskać dotacje na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym nastawieniem na powstanie lub aranżację zielonych miejsc takich jak:
a) roślinny mural,
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,
c) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji publicznej,
d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy,
e) inny projekt zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 300.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 3.000 – 8.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Dopuszczalne jest pozyskanie środków z innych źródeł takich jak jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje pozarządowe, ale z wyłączeniem innych fundacji korporacyjnych.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, do 12.04.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające zdolność prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy ekologiczne mające na celu aranżację przestrzeni lokalnej m.in. poprzez nasadzenie roślin i drzew, np.:
1. Roślinne murale.
2. Portrety lub pejzaże, połączone z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość.
3. Ekologiczne/roślinne przystanki komunikacji publicznej.
4. Ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe.
5. Inne projekty zakładające powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel konkursu: wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.
Dofinansowanie otrzyma 58 projektów, w tym:
– 18 projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 8.000 złotych,
– 18 projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 5.000 złotych,
– 22 projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 3.000 złotych.
Koszty niekwalifikowalne:
– wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji;
– koszty niezwiązane bezpośrednio z projektem,
– kosztów związane z działalnością gospodarczą organizacji (koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.),
– koszty związane z działalnością polityczną i religijną,
– kary, grzywny, mandaty, podatki.
Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy).
W przypadku uzyskania rekomendacji od dyrektora oddziału Banku Santander wnioskodawca uzyskuje maks. 3 dodatkowe punkty podczas oceny projektu.
W ramach konkursu jedna organizacja może złożyć maks. jeden wniosek.
Termin składania wniosków:
8 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://fundacja.santander.pl/2021/02/05/rusza-nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko/
Kontakt:  
https://fundacja.santander.pl/kontakt

Ważne ZAGOSPODAROWANIE LOKALNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Wysokość wsparcia 100%, 3.000 – 8.000 zł.
Budżet programu 300.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}