INFRASTRUKTURA SPORTOWA, SPORT

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich

20.000.000 zł.
ZADASZENIE BOISK PIŁKARSKICH
Program przewiduje dotacje na zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej realizowane w dwóch możliwych wariantach:
– wariant 1. Zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m.
– wariant 2. Budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 20.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: Do 50% wydatków kwalifikowanych:
– wariant I: maks. 1.500.000 zł,
– wariant II: maks. 3.000.000 zł.
Wkład własny: min. 50%.
Czas trwania projektu: do 30.06.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy o finansach publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej, czyli m.in. organy administracji rządowej a także jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.
2. Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu) prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej.
3. Spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej realizowane w dwóch możliwych wariantach:
Wariant 1. Zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m.
Wariant 2. Budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.
Przedłożenie we wniosku boiska o wymiarach mniejszych niż ww. wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Kwestia ta jest procedowana odrębnie, przy uwzględnieniu wielkości odstępstwa, wskazanego uzasadnienia oraz liczby złożonych wniosków dotyczących obiektów pełnowymiarowych zgodnych z zasadami programu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Cel: stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego.
Realizacja programu ma przyczynić się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesienno-zimowym.
Dofinansowane obiekty powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników.
Boiska powinny mieć nawierzchnię z trawy syntetycznej.W ramach wydatków kwalifikowanych mogą być uwzględnione koszty wykonania elementów dodatkowych, takich jak: drogi technologiczne i pożarowe wraz z ich oświetleniem, parkingi, zagospodarowanie terenu w tym jego ogrodzenie oraz inne elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu sportowego – w wysokości do 10% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego i o wartości nie większej niż 300.000 zł brutto.
Rozpoczęcie robót budowlanych musi nastąpić do dnia 30.09.2021.
Termin składania wniosków:
15 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/archiwum-sport/program-budowy-zadaszen-boisk-pilkarskich–edycja-2021
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Departament Infrastruktury Sportowej
dis@msit.gov.pl
T: (22) 2443 137

 


Ważne ZADASZENIE BOISK PIŁKARSKICH
Wysokość wsparcia Do 50% wydatków kwalifikowanych: - wariant I: maks. 1.500.000 zł, - wariant II: maks. 3.000.000 zł.
Budżet programu 20.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}