BEZPIECZEŃSTWO, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT

Razem bezpieczniej 2020

Obraz Manfred Richter z Pixabay
6.000.000 zł.
BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Program umożliwia uzyskanie dofinansowanie zadań dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym wskazanych w celu szczegółowym nr 2 Programu – „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, tj:
1. Przedsięwzięć mających na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację/przebudowę/ doposażenie przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc/lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, takich jak szkoła, szpital, obiekt sportowy itp.
2. Działań edukacyjno-profilaktycznych mających na celu uświadamianie wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, seniorów i kierowców, o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych.
Realizowane projekty muszą mieć na celu efektywne wsparcie działań administracji rządowej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 6.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł na 1 projekt, do 90%.
Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym wskazanych w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, tj:
1. Przedsięwzięć mających na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację/przebudowę/ doposażenie przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc/lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, takich jak szkoła, szpital, obiekt sportowy itp.
2. Działań edukacyjno-profilaktycznych mających na celu uświadamianie wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, seniorów i kierowców, o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych.
Realizowane projekty muszą mieć na celu efektywne wsparcie działań administracji rządowej.
Opis:  
Nabór wniosków jest realizowany w ramach “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
Źródłem dofinansowania projektów jest rezerwa celowa budżetu państwa.
Cel główny programu: wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Koordynatorem programu na terenie danego województwa jest właściwy miejscowo wojewoda.
Zadaniem wojewody jest przedstawienie maks. 20 projektów z danego województwa.
Wojewodowie wskazują Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji najlepiej ocenione projekty lokalne.
Najlepiej ocenione projekty są przekazywane do MSWiA celem dokonania ostatecznego wyboru.
Jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków:
Ostateczne terminy naborów wniosków w poszczególnych województwach zostały określone na luty 2020 r.  
Szczegółowe terminy określają właściwi miejscowo wojewodowie.

Termin przekazania najlepszych propozycji przez wojewodów do MSWiA:
13 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedura/procedury-wnioski-i-ins-4/4369,Realizacja-quotProgramu-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-Raze.html
https://www.gov.pl/web/gov/uw
Kontakt:  
adam.sowinski@mswia.gov.pl
T: 22 601 42 69, sł. MSWiA – linia resortowa 72 14269)
https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/przylacz-sie-do-progra/25,Przylacz-sie-do-Programu.html

Ważne BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł na 1 projekt, do 90%.
Budżet programu 6.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}