INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, ZDROWIE

Granty dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia

Obraz Dean Moriarty z Pixabay
36.656.000 zł.
DOSTĘPNOŚĆ W SZPITALACH
Program  przewiduje dofinansowanie projektów zakładających poprawę dostępności szpitali w zakresie architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ze środków przewidzianych w ramach naboru mogą skorzystać szpitale III stopnia, szpitale ogólnopolskie, szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, które mają podpisaną umowę z NFZ. Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy prowadzący szpital.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 36.656.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 12-18 miesięcy, nie później niż do 31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Szpitale III stopnia, szpitale ogólnopolskie, szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, które mają podpisaną umowę z NFZ.
Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy prowadzący szpital.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty przewidujące poprawę dostępności szpitali w zakresie architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Zakres możliwych działań definiuje Standard Dostępności stanowiący załącznik do dokumentacji konkursowej.
Opis:  
Organizatorem naboru wniosków jest Ministerstwo Zdrowia.
Nabór jest realizowany w ramach projektu grantowego „Dostępność Plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Maksymalna wartość projektu: 2.00.000 zł.
Minimalna wartość projektu: 500.000 zł.
W ramach oceny wniosku przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przeprowadzają tzw. „audyt wstępny”.
Wspomniany audyt musi odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Jaki jest ogólny poziom dostępności placówki ?
2. W jakich obszarach placówka spełnia wymogi dostępności, a jakie wymagają poprawy ?
3. Dla jakich grup pacjentów placówka i jej usługi są, a dla jakich nie są dostępne.
4. Jakie główne zagrożenia i bariery dostępności dla pacjentów istnieją w placówce ?
5. Czy biorąc pod uwagę powyższe, zakres rzeczowy ujęty we wniosku jest prawidłowy i adekwatny do aktualnej sytuacji placówki w zakresie dostępności ?
6. Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi ?
Termin składania wniosków:
nabór ciągły do momentu wyczerpania alokacji jednak nie dłużej niż do 1 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
http://zdrowie.gov.pl/power/aktualnosc-3745-granty_dla_szpitali_z_dostepnosci_plus.html
Kontakt:  
dostepnoscszpitale@mz.gov.pl

Ważne DOSTĘPNOŚĆ W SZPITALACH
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 36.656.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • ZOZ
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}