DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – zwalczanie choroby ASF

DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA NA OBSZARACH DOTKNIĘTYCH ASF
Pomoc przewidzianą w ramach programu przyznaje się na operacje związane z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Premia jest wypłacana w dwóch ratach:- I rata – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
– II rata – w wysokości 20% premii (po realizacji biznesplanu).
Wysokość wsparcia: – 150.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
– 200.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
– 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.
Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do:
1) gminy wiejskiej lub
2) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
3) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pełna nazwa grantu to: Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Wsparcie jest udzielane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 (PROW).
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.
Wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym w inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.
Termin składania wniosków:
28 lutego – 28 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-dotyczacy-obszarow-wyznaczonych-w-zwiazku-ze-zwalczaniem-choroby-afrykanskiego-pomoru-swin-asf.html 
Kontakt:  
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

Ważne DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA NA OBSZARACH DOTKNIĘTYCH ASF
Wysokość wsparcia - 150.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; - 200.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; - 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}