AKTUALNE TEMATY

3 mln złotych na aktywizację wykluczonych społecznie

Osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne – wymagają szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy i walce z życiowymi trudnościami. Z myślą o nich powstał skierowany do podmiotów ekonomii społecznej program „Od wykluczenia do aktywizacji”. Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu. Do wzięcia są 3 mln zł.
Długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione – to grupy najbardziej zagrożone zakluczeniem społecznym.
„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.
Czym są kluby i centra integracji społecznej? – To instytucje odgrywające niezwykle ważną rolę we wspieraniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w powrocie do aktywności zawodowej czy pełnienia innych ról społecznych. Oferują profesjonalne wsparcie, możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy, ale też zdolności do samodzielnego przezwyciężania trudności życiowych – tłumaczy minister Marlena Maląg.
W 2019 r. w ramach programu dofinansowano 45 projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Były to przede wszystkim podmioty zatrudnienia socjalnego, a działaniami objęto ponad 1,6 tys. osób.
– Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim centrów i klubów integracji społecznej, prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla – powiedziała minister Marlena Maląg.
Do wzięcia są 3 mln zł. Projekty będzie można realizować od początku marca do końca grudnia 2020 r.
– Oferty będzie można składać w pięciu priorytetach wskazanych w programie, w szczególności w zakresie rozwoju usług reintegracyjnych świadczonych przez centra i kluby integracji społecznej i nawiązywania współpracy z pracodawcami – wskazuje szefowa MRPiPS.
Pozostałe priorytety związane są z przeciwdziałaniem wykluczeniu młodzieży, wspieraniem włączania podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielcze oraz wsparciem ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego.
Wszelkie informacje o zasadach udziału w konkursie znajdą się w regulaminie, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS oraz na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl.
Oferty można składać do 2 marca br.
Ogłoszenie o konkursie w ramach programu “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}