AKTUALNE TEMATY

Fundusze dla firm w lutym

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.
Obecnie oferta funduszy UE dla przedsiębiorstw obejmuje 22 nabory z programów ogólnopolskich (w tym 7 nowych konkursów), 1 w programie EWT, a także 27 naborów w programach regionalnych, gdzie jest aż 18 nowych konkursów.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m. in. o środki unijne na projekty z obszaru B+R, efektywności energetycznej, zdrowia, cyfryzacji czy innowacji.
Badania i rozwój
W lutym na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czekają nowe konkursy z tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków.
O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie może uzyskać dotacji.
Oferta obejmuje:
– konkurs na projekty, realizowane we  wszystkich województwach, poza województwem mazowieckim,
– konkurs dla firm, które  otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020).
Więcej informacji o konkursach:
Szybka ścieżka
Seal of Excellence
Na prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorcy mogą uzyskać także wsparcie w regionalnym programie woj. dolnośląskiego. Chodzi o projekty, które dotyczą:
a) prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych,
b) zakupu praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Przy czym mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi blisko 100 mln zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 zł.
Dodatkowe informacje o konkursie
Innowacje
Warto zwrócić uwagę na nowy nabór w województwie śląskim, który potrwa do końca marca. Chodzi o możliwość finansowania projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach.
Wsparcie uzyskają projekty, koncentrujące się na pozyskaniu i zastosowaniu w przedsiębiorstwie innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych.
Do wsparcia kwalifikować się będą koszty związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty związane z nabyciem robót i materiałów budowlanych, a także nieruchomości.
Nabór prowadzi Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Osoby chcące założyć start-up w województwach wschodniej Polski otrzymają ekspercką pomoc i rozwiną pomysł w rentowny model biznesowy w Platformach startowych.
Można zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji można starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.
Więcej informacji o platformach startowych można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Cyfryzacja
Obecnie trwa konkurs na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.
Dotyczą one następujących obszarów:
– e-administracja,
– e-uczenie się,
– e-włączenie społeczne,
– e-kultura,
– e-zdrowie.
Więcej informacji o konkursie
Efektywność energetyczna
Przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować projekt na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego, finansowany z programów regionalnych, mają czas na aplikowanie do trzeciej dekady marca br.
O jakie projekty chodzi? Środki można pozyskać na:
– budowę, rozbudowę, modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną lub cieplną z  odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną,
– niezbędną infrastrukturę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach województw:
warmińsko-mazurskiego
zachodniopomorskiego
Zdrowie
Podmioty lecznicze, które wykonują na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych albo są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, mogą ubiegać się w swoim programie regionalnym, o wsparcie na tworzenie dziennych domów opieki medycznej. Konkurs rozpocznie się 24 lutego i potrwa do 13 marca.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 7,4 mln zł, w tym 6,8 mln zł ze środków Unii Europejskiej.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.
Szczegóły konkursu
24 lutego rozpocznie się również konkurs finansowany z programu regionalnego woj. dolnośląskiego, w ramach którego będzie można składać projekty na wdrożenie programów profilaktycznych/ działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne. W tym przypadku chodzi o profilaktykę chorób odkleszczowych.
Szczegóły będą dostępne wkrótce na stronie konkursu
Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdują się tutaj:
ogólnopolskie programy (XLSX 17 KB),
regionalne programy (XLSX 34 KB),
programy współpracy transgranicznej (XLSX 13 KB)
Dane wskazane powyżej dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.
W znalezieniu odpowiedniej oferty może również pomóc Wyszukiwarka Dotacji.
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Bezpłatnych informacji udzielają zatrudnieni tam konsultanci.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}