EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: projekty tematyczne

Obraz Free-Photos z Pixabay
10.455.000 euro
DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Fundusz wspiera projekty wpisujące się w następujące obszary tematyczne:
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne.
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie.
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie:
Dodatkowa część dotacji może być przeznaczona na rozwój instytucjonalny, czyli na:
a) wzmocnienie i rozwój organizacji,
b) budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania,
c) tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
d) podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
Szczególne znaczenie mają projekty realizowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego a także projekty organizacji adresujących swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.455.000 euro, w tym:
– Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4.500.000 EUR;
– Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2.985.000 EUR;
– Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2.970.000 EUR.
Wysokość wsparcia: 100%:
– małe dotacje: 5.000 – 25.000 euro,
+ do 5.000 euro na rozwój instytucjonalny,
+ do 5 000 euro na współpracę z podmiotami z Państw-Darczyńców.
– duże dotacje: 25.001 – 62.500 euro.
+ do 12.500 euro (ale nie więcej niż 20% dotacji) na rozwój instytucjonalny,
+ do 12.500 euro na współpracę z podmiotami z Państw-Darczyńców.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: od 8 do 24 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera zagranicznego nie jest obligatoryjne)
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe.
2. Fundacje.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Spółki non-profit.
5. Koła gospodyń wiejskich.
6. Kościelne osoby prawne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty wpisujące się w następujące obszary tematyczne Funduszu:
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne:
– działania z zakresu edukacji obywatelskiej;
– działania aktywizujące obywateli/ki do angażowania się we wspólne działania na rzecz społeczności lub ochrony środowiska;
– akcje i kampanie mobilizujące do zaangażowania w sprawy publiczne i aktywność społeczną;
– partycypacja obywatelska;
– działania strażnicze w obszarze aktywności obywatelskiej i ochrony środowiska.
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie:
– działania edukacyjne na temat praw człowieka i równego traktowania;
– akcje i kampanie społeczne;
– działania strażnicze dotyczące  przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa;
– działania rzecznicze służące poprawie prawa i praktyki jego stosowania;
– działania interwencyjne w sprawach dotyczących naruszeń praw człowieka, dyskryminacji i przemocy.
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie:
– praca środowiskowa, w tym praca ze społecznością lokalną;
– usamodzielnienie i upodmiotowienie poprzez samopomoc,  samoorganizację i samorzecznictwo;
– upowszechnianie wolontariatu w obszarze pomocy społecznej oraz wśród osób narażonych na wykluczenie;
– poradnictwo i wsparcie;
– poprawa jakości usług, wprowadzanie nowych metod pracy i standardów świadczenia usług.
Dodatkowa część dotacji może być przeznaczona na rozwój instytucjonalny, czyli na:
a) wzmocnienie i rozwój organizacji,
b) budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania,
c) tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
d) podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
Szczególne znaczenie mają projekty realizowane przez:
– organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego;
– organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.
We wszystkich działaniach ważną grupą docelową jest młodzież.
Opis:  
Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji:
– Fundacji im. Stefana Batorego (lider),
– Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”,
– Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG).
Cel: wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Fundusz kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanym w Traktacie Europejskim:
– poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa,
– poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
W ramach konkursu można składać wnioski na małe i duże dotacje.
Nabór wniosków ma charakter dwuetapowy – najpierw składa się wnioski wstępne a następnie wnioski pełne.
Projekty mogą być realizowane polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz z krajów sąsiadujących z Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja).
W projektach realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców będzie można aplikować o dodatkową kwotę dotacji na koszty udziału partnera.
W ramach programu każdy uprawniony podmiot może realizować maks. 2 projekty.
Termin składania wniosków:
8 marca – 19 kwietnia 2021 (wnioski pełne)
Źródło / Więcej informacji:  
https://aktywniobywatele.org.pl/oglaszamy-ii-konkurs-na-projekty-tematyczne/
Internetowy System Wniosków:
https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl
Kontakt:  
http://aktywniobywatele.org.pl/kontakt

Ważne DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wysokość wsparcia 100%: - małe dotacje: 5.000 – 25.000 euro, + do 5.000 euro na rozwój instytucjonalny, + do 5 000 euro na współpracę z podmiotami z Państw-Darczyńców. - duże dotacje: 25.001 – 62.500 euro. + do 12.500 euro (ale nie więcej niż 20% dotacji) na rozwój instytucjonalny, + do 12.500 euro na współpracę z podmiotami z Państw-Darczyńców.
Budżet programu 10.455.000 euro
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}