POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE

Od wykluczenia do aktywizacji

3.000.000 zł.
AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Celem głównym programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.000.000 zł, w tym:
– Priorytet I = 1.450.000 zł,
– Priorytet II = 900.000 zł,
– Priorytet III = 200.000 zł,
– Priorytet IV = 450.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 90%.
Zakres dofinansowania:
– Priorytet I i II = 20.000 – 150.000 zł,
– Priorytet III = 20.000 – 100.000 zł,
– Priorytet IV = 20.000 – 50.000 zł.
Wkład własny: min. 10% (dopuszczalny wkład finansowy, osobowy lub rzeczowy).
Czas trwania projektu: 1.04-21.12.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK.
Oferent jest zobowiązany do złożenia oryginału w wersji papierowej
w przypadku dofinansowania, przed podpisaniem umowy.
Kto może złożyć wniosek ?
Priorytet I. Usługi reintegracyjne:
– podmioty prowadzące PZS,
– organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej.
Priorytet II Ścieżki reintegracji:
– podmioty prowadzące PZS,
– organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej.
Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych:
– podmioty prowadzące PZS.
Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży:- podmioty prowadzące PZS:
– samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW.
PSZ = podmiot zatrudnienia społecznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań musi:
– obejmować sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
– być zgodny z zakresem jednego z pięciu Priorytetów Programu, tj:
– Priorytet I Usługi reintegracyjne.
– Priorytet II Ścieżki reintegracji.
– Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.
– Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
Opis:
Organizatorem programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Cel główny: wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.
Cele szczegółowe:
Priorytet I: zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.
Priorytet II: zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego.
Priorytet III: włączanie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych.
Priorytet IV: wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.
Wnioski należy składać do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich Priorytetów.
Niedopuszczalne jest składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowej tej samej organizacji.
Termin składania wniosków:
1 lutego 2021
Źródło / Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2021
Kontakt:
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Kontakt,448.html
konkurs_pzs@mrips.gov.pl

 


Ważne AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Wysokość wsparcia maks. 90%. Zakres dofinansowania: - Priorytet I i II = 20.000 – 150.000 zł, - Priorytet III = 20.000 – 100.000 zł, - Priorytet IV = 20.000 – 50.000 zł.
Budżet programu 3.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}