26,4 C
Warszawa
wtorek, 6 czerwca, 2023

PROO – Priorytet 5. Wsparcie doraźne

W ramach naboru organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie zarówno na pokrycie kosztów służących zaspokojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb jak również na pokrycie kosztów uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
3.500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
do 10.000 zł (w każdej ścieżce), 100%.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
od dnia złożenia wniosku do 31.12.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności:
– stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),
– związki stowarzyszeń,
– fundacje.
2. Jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
3. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła Gospodyń Wiejskich.
6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące  spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.
W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.
Podmiotami nieuprawnionymi do udziału w konkursie są:
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 4 UoDPPiW.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Pokrycie kosztów służących zaspokojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb jak również na pokrycie kosztów uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.
Dofinansowanie można uzyskać w ramach trzech ścieżek:
1. Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA.
2. Pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE.
3. Pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem naboru  jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).
Nabór jest przeprowadzany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).
Warunkami wymaganymi do uzyskania mikrodotacji są:
1. Wykazanie przez wnioskodawcę, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji (np. poprzez wskazanie dotychczasowych działań w celu pozyskania funduszy na wnioskowany cel).
2. Potwierdzenie wiarygodności potrzeby realizacji zadania w kontekście działalności danego podmiotu (np. poprzez wskazanie linku do ogólnodostępnej informacji na temat opisywanej sytuacji, załączenie dokumentów potwierdzających jej wystąpienie).
Środki PROO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
Jeden wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie tylko dla jednego wniosku w danej Ścieżce.
W przypadku złożenia wniosków w ramach różnych Ścieżek możliwe jest uzyskanie dofinansowania na każdy z nich.
Termin składania wniosków: 
do 30 listopada 2023 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie NIW-CRSO
Kontakt:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
T: 451 163 578, dni robocze w godz. 10:00 – 15:00
email:

Temat: DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Wysokość wsparcia: do 10.000 zł (w każdej ścieżce), 100%.
Budżet programu: 3.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
689ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

INNE PROGRAMY