14,4 C
Warszawa
wtorek, 4 października, 2022

PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne

W ramach naboru przewidziano dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 10.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej lub które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym, tj:
1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności:
– stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),
– związki stowarzyszeń,
– fundacje.
2. Jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
3. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła Gospodyń Wiejskich.
6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące  spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.
W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.
Podmiotami nieuprawnionymi do udziału w konkursie są:
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 4 UoDPPiW.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.
Dofinansowanie można uzyskać w ramach trzech ścieżek:
1. Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA.
2. Pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE.
3. Pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
Opis:  
Organizatorem naboru  jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Nabór jest przeprowadzany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).
Warunkami wymaganymi do uzyskania mikrodotacji są:
1. Wykazanie przez wnioskodawcę, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji (np. poprzez wskazanie dotychczasowych działań w celu pozyskania funduszy na wnioskowany cel).
2. Potwierdzenie wiarygodności potrzeby realizacji zadania w kontekście działalności danego podmiotu (np. poprzez wskazanie linku do ogólnodostępnej informacji na temat opisywanej sytuacji, załączenie dokumentów potwierdzających jej wystąpienie).
Środki PROO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
Jeden wnioskodawca może uzyskać dofinasowanie tylko dla jednego wniosku w danej Ścieżce.
W przypadku złożenia wniosków w ramach różnych Ścieżek możliwe jest uzyskanie dofinansowania na każdy z nich.
Termin składania wniosków:
do 30 listopada 2022 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
T: 885 221 531, dni robocze w godz. 10.00 – 15.00
email:

Ważne DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Wysokość wsparcia do 10.000 zł, 100%.
Budżet programu 1.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze