SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne

3.200.000 zł.
DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W ramach naboru przewidziano dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.200.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 10.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej lub które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym, tj:
1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności:
– stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),
– związki stowarzyszeń,
– fundacje.
2. Jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
3. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła Gospodyń Wiejskich.
6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące  spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.
W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej:
1. Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA.
2. Pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE.
3. Pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
Opis:  
Organizatorem naboru  jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Nabór jest przeprowadzany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).
Katalog wydatków kwalifikowalnych jest otwarty. Wszystkie wydatki bezpośrednio związane ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej mogą być uznane za kwalifikowalne.
Warunkiem wymaganym do uzyskania mikrodotacji jest wykazanie, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji, a także zewnętrzne potwierdzenie wiarygodności danego podmiotu (np. w formie rekomendacji lub przedstawienia wiarygodnego doświadczenia prowadzonej działalności).
Środki PROO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
Termin składania wniosków:
do 30 listopada 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków w ramach konkursu
Źródło / Więcej informacji:  
https://niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020
Kontakt:  
T: 885 221 531, 601 901 327 , dni robocze, w godz. 10.00 – 16.00
https://niw.gov.pl/kontakt/proo

Ważne DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Wysokość wsparcia do 10.000 zł, 100%.
Budżet programu 3.200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}