POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

PROO – Priorytet 2A. Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych

1.000.000 zł.
FINANSOWANIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH
W ramach konkursu można uzyskać dotacje operacyjną przeznaczoną na działania obejmujące kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Wsparciem są objęte działania organizacji posiadających wykonalny plan działań przygotowawczych do utworzenia kapitału żelaznego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.000.000 zł, w tym:
– 2021 = 1.000.000 zł,
– 2022 = 1.000.000 zł,
– 2023 = 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 500.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 24 – 36 miesięcy, 01.01.2021 – 31.12.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności:
– stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),
– związki stowarzyszeń,
– fundacje.
2. Jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
3. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła Gospodyń Wiejskich.
6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące  spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.
W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.
O dotację w ramach konkursu nie mogą ubiegać się stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania obejmujące kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.
Wsparciem są objęte działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań przygotowawczych do utworzenia kapitału żelaznego.
Dotacje przewidziane w ramach konkursu nie mogą zostać przeznaczone na wpłatę do istniejącego lub nowotworzonego kapitału żelaznego.
Opis:  
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Nabór jest przeprowadzany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).
Cel programu: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Kapitał żelazny to nienaruszalne środki majątkowe zgromadzone przez organizację obywatelską dla których określono sformalizowane zasady gromadzenia i gospodarowania, które są inwestowane oraz traktowane jako bezpieczny instrument do generowania dochodu, z którego organizacja czerpie zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych oraz zapewnienie stabilności instytucjonalnej i organizacyjnej.
Istotnym elementem, który będzie brany pod uwagę przy wyborze wniosków do dofinansowania będzie gotowość aplikujących podmiotów do zbudowania międzysektorowej koalicji na rzecz utworzenia kapitału żelaznego.
W ramach konkursu nie można składać wniosków w ramach grup partnerskich.
W ramach programu finansowane są tylko i wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej Wnioskodawcy oraz działania wspierające rozwój instytucjonalny organizacji, w tym:
– budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania,
– tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
– podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
Środki PROO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków:
8 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/
Kontakt:  
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO oraz pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl

Ważne FINANSOWANIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH
Wysokość wsparcia 100%, maks. 500.000 zł.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}