BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE

Weterani są wśród nas

Obraz Rafał Kozanecki z Pixabay
WSPARCIE DLA WETERANÓW
Konkurs ma na celu wyłonienie projektów przewidujących pomoc weteranom działań poza granicami państwa, w postaci:
– udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej weteranom oraz członkom ich najbliższym członkom rodziny;
– organizowania obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz imprez edukacyjno-rekreacyjnych, sportowych i artystycznych dla najbliższych członków rodzin weteranów;
– organizowania opieki terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla weteranów;
– organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie rozpoznawania stanu funkcjonowania psychologicznego i udzielania pomocy i wsparcia poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;
– zapewnienia transportu członkom rodziny na groby poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;
– opieki nad grobami poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;
– integrowania środowiska weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa oraz rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: min. 20% – w tym 10% wkład finansowy oraz 10% wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy).
Czas trwania projektu: maks. do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o pożytku publicznym (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z o sporcie, które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa oraz ich najbliższym członkom rodziny, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego.
2. Udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego.
3. Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz imprez edukacyjno-rekreacyjnych, sportowych i artystycznych dla najbliższych członków rodzin:
a) poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa,
b) weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa.
4. Organizowanie opieki terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla weteranów poszkodowanych oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.
5. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie rozpoznawania stanu funkcjonowania psychologicznego i udzielania pomocy i wsparcia poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.
6. Zapewnienie transportu członkom rodziny na groby poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.
7. Opieka nad grobami poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.
8. Integrowanie środowiska weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa oraz rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej.
Cele:
1. Udzielenie pomocy i wsparcia weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa.
2. Opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa.
3. Uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska – uczestnikom działań poza granicami państwa.
4. Opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.
5. Integracja i budowanie szacunku dla weteranów w społeczeństwie, w szczególności w lokalnych społecznościach.
Termin składania wniosków:
31 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-062020wddekid
Kontakt:  
wDEKiD@mon.gov.pl

Ważne WSPARCIE DLA WETERANÓW
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}