OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Obraz Dominic Wunderlich z Pixabay
23.029.413 euro.
ODPORNOŚĆ MIAST NA ZMIANY KLIMATU
W ramach naboru można uzyskać dotacje na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90.000 mieszkańców. Zaplanowane inwestycje muszą dotyczyć zwiększania odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszania emisji m.in. z transportu i innych sektorów.  Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA / REFUNDACJA
Budżet programu: 23.029.413 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 85%,
min. 500.000 euro (2.157.950 zł) – maks. 2.300.000 euro (9.926.570 zł).
Wkład własny: min. 15% (co do zasady wkład pieniężny, wkład w formie wolontariatu możliwy jedynie w przypadku organizacji pozarządowych i jedynie do 50% wysokości wkładu własnego).
Czas trwania projektu: Od decyzji o przyznaniu dofinansowania do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera z państw darczyńców zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. (oraz ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych takich jednostek samorządu terytorialnego).
2. Organizacje pozarządowe rozumiane jako „wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako osoby prawne o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych.
Instytucje religijne oraz partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe.
Partnerem projektu może być:
– każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską,
lub
– każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury  w miastach poniżej 90.000 mieszkańców mające na celu zwiększenie odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszenie emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców  (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty.
Realizacja projektów musi przyczynić się do:
– wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu,
– podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu,
– ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.
Projekty muszą mieć kompleksowy charakter tzn. uwzględniać działania adaptacyjne, mitygacyjne i działania edukacyjno – informacyjne  oraz wskazywać ich wzajemne powiązanie.
Zakres przedmiotowy projektów może polegać na realizacji działań dotyczących:
1. Zwiększenia powierzchni terenów zieleni w miastach (w tym również tzw. zielonej infrastruktury) wspomagających procesy napowietrzania miast oraz promujących zielone korytarze i zapobiegających fragmentacji miast, a także poprawiających funkcje ekosystemów i ich usług oraz zwiększających powierzchnie biologicznie czynne w miastach.
2. Przechwytywania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania lub bliskiej okolicy tzw. zielono-niebieska infrastruktura, promująca sieć naturalnych i półnaturalnych rozwiązań zwiększających retencję, w tym małą retencję wodną oraz ograniczających lokalne podtopienia i zmniejszających ryzyko powodzi.
3. Zmniejszenia efektu miejskiej „wyspy ciepła”  oraz poprawy mikroklimatu w mieście poprzez zwiększenie terenów zieleni wpływających na obniżenie temperatury oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach, np. poprzez wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian.
4. Likwidacji zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni przepuszczalnych dla wody.
5. Przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z powodzi, suszy, łagodzeniem skutków fal upałów i efektu miejskiej „wyspy ciepła” w miastach i/lub realizacją działań ograniczających zagrożenia w obszarach miejskich powstałych wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych.
6. Zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację w kierunku np. elektromobilności, rozwoju zrównoważonych środków transportu, zwiększenia roli miast w ograniczaniu marnotrawienia żywności.
Opis:  
Operatorem programu jest Minister Klimatu.
Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Cel: zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury  w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.
Warunkiem realizacji projektu jest zgodność planu adaptacji z „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.
Termin składania wniosków:
17 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mfeog_klimat@nfosigw.gov.pl
Ministerstwo Klimatu
mfeog@klimat.gov.pl

Ważne ODPORNOŚĆ MIAST NA ZMIANY KLIMATU
Wysokość wsparcia min. 500.000 euro (2.157.950 zł) – maks. 2.300.000 euro (9.926.570 zł).
Budżet programu 23.029.413 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}