ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła

37.988.705 euro.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA MIEJSKICH SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH
W ramach naboru można uzyskać dotacje na realizację projektów modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych w szczególności obejmujących prace polegające na:
– rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;
– zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;
– zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;
– wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii;
– zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA / REFUNDACJA
Budżet programu: 37.988.705 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 45%, 1.000.000 – 7.000.000 euro.
Wkład własny: min. 55%.
Czas trwania projektu: Od decyzji o przyznaniu dofinansowania do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera z państw darczyńców zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
2. Jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.
Partnerem projektu może być:
– każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską,
lub
– każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych w szczególności obejmujące prace polegające na:
– rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;
– zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;
– zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;
– wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii;
– zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.Ponadto do dofinansowania kwalifikują się projekty, w których uwzględnione zostały dodatkowo prace polegające na podłączeniu budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, mającym na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Warunkiem modernizacji systemów ciepłowniczych jest to, aby zastąpienie i/lub odnowienie istniejącej zdolności produkcyjnej energii przez nowe jednostki produkcyjne oparte było na energii odnawialnej i/lub gazie ziemnym i prowadziło do zmniejszenia zużycia stałych paliw kopalnych.
Priorytetowo są traktowane projekty, których realizacja przyczyni się w największym stopniu do ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej i zwiększaniu świadomości społecznej dot. efektywności energetycznej.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty.
Opis:  
Operatorem programu jest Minister Klimatu.
Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Cel: poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, poprzez wsparcie procesu modernizacji systemów ciepłowniczych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych źródeł ciepła.
Realizowane inwestycje mają przyczynić się do:
– zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej,
– zmniejszenia emisji CO2,
– zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery,
– zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.Istniejący system ciepłowniczy musi w momencie zakończenia projektu zbliżyć się do spełnienia wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnego z Dyrektywą UE.
Wnioski składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin składania wniosków:
31 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mfeog_energia@nfosigw.gov.pl
Ministerstwo Klimatu
mfeog@klimat.gov.pl

Ważne EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA MIEJSKICH SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH
Wysokość wsparcia maks. 45%, 1.000.000 – 7.000.000 euro.
Budżet programu 37.988.705 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}