EDUKACJA I MŁODZIEŻ, GOSPODARKA ODPADAMI, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu

Obraz Jasmin Sessler z Pixabay
1.575.941 euro.
DZIAŁANIA SZKÓŁ ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU
W ramach naboru można uzyskać dotacje na realizację kompleksowych projektów dotyczących podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez  realizację działań edukacyjno-informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz mitygacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie m.in. zielono-niebieskiej infrastruktury. Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA / REFUNDACJA
Budżet programu: 1.575.941 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 100%, 200.000 – 800.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: Od decyzji o przyznaniu dofinansowania do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera z państw darczyńców zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Każdy podmiot zarządzający publiczną lub niepubliczną szkołą podstawową lub ponadpodstawową.
Partnerem projektu może być:
– każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską,
lub
– każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez  realizację działań edukacyjno-informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz mitygacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie m.in. zielono-niebieskiej infrastruktury.
I. Działania adaptacyjne i mitygacyjne:
1. Wprowadzenie małej retencji wodnej i zagospodarowanie wód opadowych w tym:
– budowa niecek infiltracyjnych, studni chłonnych,
– budowa nawierzchni przepuszczalnych,
– budowa zbiorników podziemnych i naziemnych na wodę opadową,
– budowa zbiorników infiltracyjno – sedymentacyjnych,
– budowa stawów mokrych i suchych – zasilanych w okresie deszczów,
– budowa niecek chłonnych i rowów infiltracyjnych,
– budowa ogrodów deszczowych, muld retencyjnych oraz skrzynek retencyjno- rozsączających.
2. Renaturalizacja cieków i zbiorników wodnych:
– z uwzględnieniem tworzenia obszarów bioretencji w tym renaturalizacja otwartych elementów wodnych w krajobrazie z wodą stojącą, np. oczek wodnych, z wodą płynącą (np. rzeki, strumienie),
– z wykorzystaniem mieszanki traw, różnych typów roślinności, materiałów skalnych tworząc obszary bioretencji.
3. Zakładanie zielonych ścian, dachów:
– dachy budynków pokryte roślinnością,
– ogrody wertykalne oraz ściany budynków pokryte roślinnością.
4. Tworzenie terenów zielonych, wprowadzanie elementów zazieleniających obszary zabudowane, w tym rewitalizacja terenów zdegradowanych:
– zielone podwórka, parki kieszonkowe,
– nasadzenia odpowiednich nieinwazyjnych roślin pod względem wymagań wodnych i miejsc nasadzeń,
– sadzenie drzew owocowych,
– usunięcie gatunków roślin trujących, szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich odpowiednimi gatunkami,
– inwentaryzacja gatunków cennych przyrodniczo, prace pielęgnacyjno-ratownicze drzew, konstrukcje i podłoża magazynujące wodę wokół drzew,
– skrzynki korzeniowe, geokompozyt sorbujący wodę.
5. Ograniczenie produkcji odpadów i ich ponowne wykorzystanie:
– wprowadzenie recyklingu w tym instalacja urządzeń/pojemników do sortowania odpadów (w tym recyklomatów),
– budowa kompostowników,
– wykorzystanie kompostowanych odpadów biodegradowalnych do obróbki gleby / utrzymania zieleni w kampusie szkolnym,
– ponowne wykorzystanie odpadów budowaniem powierzchni ekoedukacyjnych,
– tablice edukacyjne i terenowe gry edukacyjne, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, ścieżki korekcyjne/ sensoryczne, ogródki dydaktyczne.
6. Instalacja małej architektury bezpośrednio związanej z typem działania adaptacyjnego/ mitygacyjnego, np.:
– krawężnik pełniący funkcję ławki umożliwiający dopływ wody opadowej do ogrodu deszczowego,
– fontanna napowietrzająca wodę w oczku wodnym.
7. Oszczędzanie energii oraz oszczędzanie wody pitnej:
– wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej do oświetlenia kampusu szkolnego,
– energooszczędne oświetlenie,
– wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania,
– wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian.
8. Wspieranie bioróżnorodności: np. tworzenie eko-ogrodków, budowanie domków dla owadów.
II. Działania edukacyjno-informacyjne powiązane tematycznie z wyżej wymienionymi działaniami inwestycyjnymi i polegające m.in. na:
– kampaniach w mediach tradycyjnych i Internecie w tym działania dotyczące łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na szkolnych i lokalnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na youtube, w szkolnych i lokalnych wydawnictwach prasowych (np. gazetkach szkolnych, lokalnej prasie);
– aktywizacji społeczności szkolnej i lokalnej poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania związane z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją do ich skutków w tym imprezy i akcje edukacyjne, wystawy i konkursy upowszechniające wiedzę, warsztaty (w tym terenowe), spektakle edukacyjne;
– wsparciu i profesjonalizacji nauczycieli w zakresie nauczania o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków w tym konferencje, szkolenia, warsztaty, e-learning, webinaria;
– zakupie, opracowaniu i wydaniu pomocy dydaktycznych dotyczących łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków służących do przeprowadzenia działań wymienionych powyżej w tym: scenariusze lekcyjne, broszury edukacyjne, karty pracy, gry edukacyjne, urządzenia pomiarowe, zestawy i modele doświadczalne, aplikacje i programy interaktywne.
Działania niekwalifikowalne:
1. Instalacja / wymiana elementów grzejnych i systemów rozdzielczych: wymiana kotła, wymiana urządzeń do podgrzewania wody, instalacja elektryczna, fotowoltaika.
2. Renowacja budynku szkoły: izolacja termiczna, wymiana okien, wymiana / przebudowa dachu.
3. Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do chłodzenia wnętrza budynku szkoły.
4. Wynagrodzenie kosztów osobowych innych niż związane z zarządzaniem projektem oraz z realizacją działań edukacyjno- informacyjnych.
Realizacja projektów ma przyczynić się do:
– wzmocnienia odporności na terenie szkoły/ kampusu szkolnego na negatywne skutki zmian klimatu,
– podniesienia świadomości uczniów w zakresie zmian klimatu,
– ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty.
Opis:  
Operatorem programu jest Minister Klimatu.
Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Cel: podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków to znaczy pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie wezmą czynny udział.
Wnioski składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin składania wniosków:
31 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mfeog_klimat@nfosigw.gov.pl
Ministerstwo Klimatu
mfeog@klimat.gov.pl

Ważne DZIAŁANIA SZKÓŁ ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU
Wysokość wsparcia maks. 100%, 200.000 – 800.000 euro.
Budżet programu 1.575.941 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}