BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

Obraz Debaudh Majee z Pixabay
40.000.000 euro.
WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA
W ramach naboru można uzyskać dotacje na realizację projektów z zakresu budowy nowych lub modernizacji istniejących źródeł energii w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji polegających na:
1. Budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.
2. Zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.
3. Wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji.
4. Rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA / REFUNDACJA
Budżet programu: 40.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 45%, 1.000.000 -7.000.000 euro.
Wkład własny: min. 55%.
Czas trwania projektu: Od decyzji o przyznaniu dofinansowania do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera z państw darczyńców zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Partnerem projektu może być:
– każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską,
lub
– każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty z zakresu budowy nowych lub modernizacji istniejących źródeł energii w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji polegające na:
1. Budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.
2. Zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.
3. Wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji.
4. Rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne.
Warunkiem uzyskania dofinansowania na rozwój wysokosprawnej kogeneracji jest wybudowanie nowej i/lub zastąpienie istniejącej jednostki bądź układu kogeneracyjnego lub odnowienie istniejącej zdolności produkcyjnej przez nowe jednostki bądź układy kogeneracyjne, oparte na energii odnawialnej i/lub cieple odpadowym pochodzącym z procesów produkcyjnych i/lub gazie ziemnym.
Priorytetowo są traktowane projekty, których realizacja przyczyni się do największego ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty.
Opis:  
Operatorem programu jest Minister Klimatu.
Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Cel: poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji (jednostek bądź układów wysokosprawnej kogeneracji) i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.
Wnioski składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin składania wniosków:
31 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mfeog_energia@nfosigw.gov.pl
Ministerstwo Klimatu
mfeog@klimat.gov.pl

Ważne WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA
Wysokość wsparcia maks. 45%, 1.000.000 -7.000.000 euro.
Budżet programu 40.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}