EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, ZDROWIE

Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży

10.000.000 zł.
PROFILAKTYKA PRÓCHNICY
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów realizowanych w zakresie programów profilaktycznych próchnicy zębów dla młodzieży. Realizowane projekty powinny zawierać komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%., min. 100.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Instytuty badawcze uczestniczące w systemie ochrony zdrowia i działające w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
3. Podmioty lecznicze podsiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych próchnicy zębów dla młodzieży.
Realizowane projekty powinny zawierać komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.
Realizacja programu profilaktycznego ma  polegać na:
1. Prowadzeniu działań edukacyjnych.
Planowane jest opracowanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie strony internetowej oraz przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Realizacji badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej w celu określenia planu leczenia.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Zdrowia.
Projekty realizowane w ramach konkursu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (POWER).
Cel: wzrost o 60% wiedzy młodzieży uczestniczącej w Programie odnośnie zasad profilaktyki próchnicy zębów w okresie realizacji Programu.
Realizowane projekty powinny przewidywać nawiązanie współpracy pomiędzy projektodawcą a:
– szkołami ponadpodstawowymi,
– podmiotami leczniczymi,
– indywidualnymi praktykami lekarskimi posiadającymi umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna albo leczenie stomatologiczne.
W czasie realizacji projektu projektodawca powinien współpracować łącznie z co najmniej 40 wyżej wymienionymi podmiotami.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach naboru.
Wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na jeden z 6 makroregionów, w którym projektodawca posiada siedzibę i w którym zapewni realizację wszystkich działań w projekcie.
Wyodrębnione zostały następujące makroregiony:
– centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie), południowo-wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie),
– wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie), północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie),
– zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
– śląski (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie).
Nie ma  możliwości realizowania projektu obejmującego więcej niż jeden makroregion.
Termin składania wniosków:
18 maja – 9 czerwca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://zdrowie.gov.pl/nabor-715-konkurs_profilaktyka_prochnicy_zebow.html
Kontakt:  
power-prochnica@mz.gov.pl
T: 882 359 166 , 882 359 163.

Ważne PROFILAKTYKA PRÓCHNICY
Wysokość wsparcia 100%., min. 100.000 euro.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • ZOZ
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}