SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: projekty sektorowe

Obraz PublicDomainPictures z Pixabay
5.000.000 euro.
ROZWÓJ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I RUCHÓW OBYWATELSKICH
W ramach naboru można uzyskać granty na projekty ukierunkowane na rozwój sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w następujących branżach:
1. Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich.
2. Monitoring prawa.
3. Rzecznictwo praw i interesów.
4. Zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie.
5. Badania, analizy, opinie i ekspertyzy.

 

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: 25.000 – 125.000 euro, 100%:
1. Dodatkowo do 12.500 euro w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw- -Darczyńców.
2. Dodatkowo do 12.500 euro na koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego (lecz nie więcej niż 20% łącznych kosztów realizacji projektu).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 12 – 36 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera zagranicznego nie jest obligatoryjne).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Fundacje, stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, spółki non-profit, kościelne osoby prawne niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.
Wnioskodawca w momencie składania wniosku wstępnego o dotację musi być organizacją zarejestrowaną od co najmniej 12 miesięcy.
Wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie albo w partnerstwie z innymi podmiotami (maks. 3 partnerami).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty ukierunkowane na rozwój sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w następujących branżach:
1. Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich.
2. Monitoring prawa.
3. Rzecznictwo praw i interesów.
4. Zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie.
5. Badania, analizy, opinie i ekspertyzy.
Opis:  
Operatorem programu jest konsorcjum złożone z trzech organizacji:
– Fundacji im. Stefana Batorego (lider),
– Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”,
– Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
Cel: wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG).
Realizowane działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko określonych grup interesów, a korzyści realizowanych projektów powinny być dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego.
W ramach naboru przewiduje się przyznanie ok. 50 dotacji.
Uprawnione podmioty mogą złożyć:
– jeden wniosek jako Wnioskodawca (lider) i/lub jeden wniosek jako Partner
lub
– dwa wnioski jako Partner.
Termin składania wniosków:
26 października 2020 (wnioski pełne)
Źródło / Więcej informacji:  
https://aktywniobywatele.org.pl/rusza-konkurs-na-projekty-sektorowe
Informacja o zniesieniu obowiązku posiadania wkładu własnego
Kontakt:  
aktywniobywatele@faoo.pl
T: 507 200 210

Ważne ROZWÓJ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I RUCHÓW OBYWATELSKICH
Wysokość wsparcia 25.000 – 125.000 euro, 100%: 1. Dodatkowo do 12.500 euro w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw- -Darczyńców. 2. Dodatkowo do 12.500 euro na koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego (lecz nie więcej niż 20% łącznych kosztów realizacji projektu).
Budżet programu 5.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}